De Contributie Hypothese, de nieuwe mondiale groeitheorie

De Contributie hypothese

 

 

 

File:UK Flag Wavy.jpg

In de Contributie hypothese, wil ik verder uitwerken in welke hoedanigheid mensen groeien - intellectueel, sociaal, motorisch, emotioneel, spiritueel, fysiek, mentaal etc.

 

Een belangrijke onderliggend - instrumenteel faciliterend - fenomeen is de mentale toestand van FLOW.

 

Het is mijn stelling dat van baby tot laat-volwassene er een continu -goeddeels progressief- groeiproces actief is dat de individu helpt de complexiteit van zijn bestaan te incorporeren in zijn/haar perceptie van intra-persoonlijke en inter-persoonlijk functioneren. Het groeiproces wordt gefaciliteerd vanuit het individu zelf -een natuurlijke onderzoekingsdrift van de baby van zijn/haar omgeving- die op dat moment wordt gecontroleerd door de ouders. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook de vrijheid toe van de individu om verklaringen voor fenomenen in het dagelijkse leven te verklaren. Onderwijs heeft een belangrijke functie is het systematisch vergoten van de kennisdomeinen - in de breedte en diepte- van de individu.

 

Maar het leven is groter dan alleen de schoolboeken, er is een rijke sociale wereld beschikbaar om te ervaren, er zijn legio sporten om te beoefenen, in groepsverband of individueel, en in een later stadium is een baan een duidelijke mogelijkheid om persoonlijke groei te realiseren.

 

Binnen een relatie is de individu in staat zich o.a. emotioneel en sociaal te ontwikkeling - en een grote gelukservaring te hebben.

 

Wat de essentie van de contributie hypothese is, is dat de individu door steeds nieuwe ervaringen op te doen, zich in alle richting blijft ontwikkelen en dus als mens groeien - het vergroten van het menselijke/humane kapitaal - Wat zich uit in een steeds grotere ervaren competentie niveau -die zich ook daadwerkelijk objectief verifieerbaar manifesteert. Als gevolg van dit fenomeen zal de initiele basis/0-status domeinen competentie index/agglomeraat ( Comfort Zone ) een duurzame stretch maken naar nieuwe domeinen ( sociaal, intellectueel, motorisch, fysiek ). Een proces dat vergeleken kan worden met de inktvlek strategie.

 

Het ontstaan van de inktvlek is een prachtige beeldspraak om het groeiproces te illustreren :

 

De vulpen raakt het papier, de vulpen - het lichaam, de geest, het intellect- is vervuld van energie -de inkt in de pen- het papier is het domein waarbinnen het competentieniveau wordt verhoogd/vergroot, doordat de inkt uit het reservoir, via de penpunt op het papier komt, vindt het daarna zijn weg verder in het papier door de gemodificeerde houtvezels - cellulose- te penetreren en zo voortdurend een grote oppervlak blijvend in te kleuren. In principe stopt dit proces pas op het moment dat de pen van het papier wordt gehaald, of dat de inktpatroon leeg is.

 

Zo zouden wij onze inspanningen in de verschillende gebieden illustratief kunnen weergeven. En ons vergewissen van het feit dat wij voldoende energie, tijd en aandacht hebben besteed aan een specifieke vaardigheid, persoon, studie om daadwerkelijk een significante transitie of zelfs transformatie te realiseren -zie volgende secties.

Barbara Fredrickson heeft een nieuwe theorie binnen de PP geinitialiseerd, namelijk de Broaden and Build Theory. Ik heb twee wetenschappelijke publicaties gelezen, maar ben niet geheel overtuigd van het daadwerkelijke vernieuwende karakter van deze theorie. In mijn optiek is de B&B theorie ( het bouwen en verbreden van de individu ) slechts een persoonlijke representatie van reeds bestaande theoretische groei en ontwikkelmodellen. Een aanvullend bezwaar tegen de erkenning van deze theorie is dat er geen significante nieuwe inzichten worden gepresenteerd, en het theoretische, empirische werkmodel ontbreekt.

 

Mijn voorstel is dat voorlopig het bestaande Comfort zone, Stretch zone, Danger Zone model gehandhaafd blijft - zie pdf document hierboven, door er op te clicken opent u het. Mijn motivatie hiervoor is als volgt : de groei die elk mens ervaart, die start in zijn/haar vroege levensjaren en in principe doorloopt tot ver in de volwassenheid, een proces is dat wordt gefaciliteerd door het ervaren van FLOW - zie hieronder een schematische weergave van het groeiproces, geinduceerd door FLOW, doordat de individu een prettig gevoel beleeft tijdens deze metale staat, zal hij/zij persisteren in de activiteit, totdat de subjectieve geluksbeleving onder een bepaalde/persoonlijke drempelwaarde komt, waardoor de aandacht van het individu van de oorspronkelijke activiteit verlegt zal worden naar een nieuw aandachtsgebied. Door dit continue proces blijven de competentiedomeinen groeien in aantal en omvang, waardoor de oorsponkelijke Comfort-zone een continue en duurzame stretch maakt naar een nieuw vergroot gebied.

In bovenstaand schema is in een twee-assig stelsel aangegeven welke groeikarakteristiek een individu kan doormaken. De groene pijlen geven het ideale groeitraject aan, de gele pijlen geven een route aan die afwijkt van de ideale route, maar die sterk overeenkomt met de reeele route die in individu zal volgen, hiernaast geven de rode pijlen aan welke route als ongewenst wordt bestempeld tav het bereiken van intrinsieke groei.

 

Als bovenstaande wordt samengevoegd tot een systeem, dan is de essentie hiervan dat een individu continu uitdagingen ervaart in dit leven en dat zijn/haar reactie hierop bepaalt welke groei ( mentaal, fysiek, intellectueel, sociaal, motoriek ) hier uit volgt. Als filosofische levensvraag zou gesteld kunnen worden dat wij in ons leven 10.000 uitdagingen ervaren en dat wij hierop 10.000 antwoorden/reacties geven, deze bepalen in grote mate onze groei -in alle domeinen. Dit sluit in principe aan bij de leer van het Existentialisme -Jean Paul Sartre- waarbij de individu continu verantwoordelijk wordt gesteld voor het subjectieve denken en handelen en de gerelateerde gevolgen.

 

Als we bovenstaande op een andere manier samenvatten komt het er cru gesteld op neer dat een individu zich continu in de stretch zone kan plaatsen en hiermee zijn/haar competentieniveaus verhogen/verbreden en hierdoor een flow staat te ervaren, maar mogelijk belangrijker, dat de individu door een vergroot -intrinsiek ervaren- competentieniveau, een breder palet van activiteiten als prettig ervaart, op zowel  sociaal, mentaal, relationeel etc. gebied. Maar als een individu zich slechts vastklampt aan zijn of haar Comfort zone en hierbuiten geen activiteiten onderneemt, dan zal zij/hij op den duur een gevoel van verveling -of erger ervaren!

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie