Geslotenheid/ Boosheid

Het rechts afgebeelde werkdocument heeft als thema :

 

Gesloten/boos naar het universum en jezelf

 

De mens kan de attitude aannemen :

 

Vol afkeer, haat,

boosheid, teleurgesteldheid, onbegrip, verdriet, afgunst,

angst, onbegrepen,

onvervuld, tekortgedaan

 

t.a.v. de wereld, universum, zelf

 

De individu ervaart een zeer grote onbalans in zijn leven en uit dit tegen zichzelf, zijn naasten en zijn sociale referentiegroep.

Boeddha stelde dat het leven 10.000 zorgen/pijnen(sorrows) is en 10.000 successen/blijde momenten(joy’s). Wat hier uit valt te leren is dat niet alles in het leven prettig is, maar dat dit evengoed als alle blijde momenten een integraal onderdeel vormt van het leven.

 

Wat nu als mensen alleen focussen om alle slechte/nare/vervelende dingen van het leven ( en oog verliezen voor al het mooie in hun leven), op dat moment neemt de geluksbeleving aanzienlijk af, afhankelijk van de persoon incidenteel, of zelfs permanent. De persoon zou in een vicieuze cirkel kunnen terecht komen waarbij er geen (weinig) plaats voor positieve emotie. Door negatieve emotie te uiten naar de eigen persoon en de omgeving ontstaat een versterkend effect, dat op termijn groeit.

 

De boze mens is een eenzaam mens, de boze mens keert zich af van de wereld en van zichzelf, en vindt bevestiging in de reacties van de omgeving - reflectie van de emoties van de individu terug aan het individu worden niet altijd herkend.

 

De boze mens heeft een sterk verminderde geluksbeleving, en blijft dit ervaren totdat er een innerlijke drang ontstaat tot het verlaten van dit domein en zich opnieuw positief op te stellen tav zichzelf/haarzelf en tav haar/zijn omgeving.

 

Op dat moment is er opnieuw sprake van een herstelde sociale structuur en positieve zelfbeleving en waardering. De individu is nu opnieuw in staat een positieve bijdrage te leveren aan zijn/haar bestaan en dat van anderen.

 

Iedereen ervaart negatieve gevoelens tav mensen of objecten, waar de het onderscheid ligt in de stimulus response ( ontvangen signaal -van persoon,omgeving. object-   wordt verwerkt in het bewustzijn/onderbewustzijn en resulteert in een reactie/actie/uitspraak/gedachte). Door af te vragen welke persoonlijke waarde/gevoel wij verbinden aan een ervaren stimulus, kunnen wij een voor ons optimale actie bedenken/uitvoeren.

 

 

Door een programmering -die start als kind– van het onderbewustzijn ( die een sterke rol speelt bij het voorbereiden/beslissen tav een reactie) kan het zijn dat een bekende stimulering/actie wordt gekoppeld aan een bekende reactie. Maar wat nagegaan dient te worden of de reactie daadwerkelijk de beste is voor het individu, de andere persoon, de bredere sociale omgeving.

 

De boze mens kan een enorme slag maken door zijn reacties tav verschillende acties van anderen te heroverwegen en te beschouwen in hun effectiviteit, humaniteit, rechtvaardigheid, wijsheid…

 

Dit is een proces dat energie en tijd kost, maar dat een significante en duurzame invloed kan hebben op het persoonlijk welbevinden.

 

Een van de acties die een bijdrage kan leveren is het zich verplaatsen in de ander, en zichzelf de vragen te stellen : gesteld dat ik de andere persoon zou zijn, wat zouden mijn gevoelens, ideeen, houding, reactie zijn. Contribueert mijn reactie aan de positieve relatie met de ander? Zo niet, op welke manier zou ik daar wel een bijdrage aan kunnen leveren –het zoeken naar een win/win situatie.

 

Boos zijn is goed en natuurlijk, zelfs prettig op zijn tijd, alleen moeten we ons afvragen in hoeverre het op korte/langere termijn bijdraagt aan het bereiken van onze persoonlijke doelen en die van anderen. Daarom is zelfreflectie tav de gepercipieerde emoties wenselijk tav de  effectiviteit van de individu. Boosheid is (mentale)energie, de vraag is hoe wij deze het best kunnen kanaliseren. Vanuit evolutionair oogpunt beschikt de mens over een fight or flight (vechten of vluchten) mechanisme, vanuit dit genetisch ingebakken gedrag, kan boosheid heel functioneel zijn.

 

Omdat boosheid in grote mate zijn oorsprong vindt in een mismatch tussen de gepercipieerde en de gewenste situatie, die vanuit het ego via het onbewuste naar het bewuste wordt getransfereerd, is het begrip van de  oorzaak van de reactie -eerst emotioneel, dan fysiek– wenselijk. Door in het bewustzijn de tegenvraag te stellen of de gevoelde/ervaren woede/boosheid reëel/proportioneel is -tav de gepercipieerde situatie. Als deze eerste interne confrontatie van de emotie heeft plaatsgehad kan er vervolgens -in het bewustzijn-  worden gezocht naar alternatieve reacties/emoties. Een belangrijke richtlijn daarbij kan zijn om zichzelf de vraag te stellen : wat wil ik dat mijn emotie is tav de stimulus* die ik ervaar, is het zo dat de actuele gevoelde emotie en reactie het meest opportuun is, draagt deze maximaal bij aan mijn eigen integriteit, is deze congruent met de manier waarop ik de wereld -wens- tegemoet treedt/zie. Gesteld dat een andere persoon onderdeel uitmaakt van de ontstane onbalans in de emotionele huishouding, dan kan de individu zich ook de vraag stellen in hoeverre er een voor beide acceptabel reactie gegeven zou kunnen worden.

 

In het geval dat de individu een emotionele onbalans -woede/boosheid/teleurstelling/gekwetst etc.- ervaart ten gevolge van de reactie van een ander individu zou ook een actie kunnen zijn tot een intern -in het bewustzijn- onderzoek wat de andere individu heeft gebracht tot de negatieve interactie met u. Heb ik iets gedaan waardoor de ander boos is op mij, had ik dit kunnen vermijden, heeft de ander gelijk in zijn reactie - is deze billijk? Zo ja dan zou u bijvoorbeeld uw excuses kunnen aanbieden voor de ontstane reactie, waardoor de ander -normaal gezien- de situatie als minder onprettig ervaart en daardoor zijn/haar houding -waarschijnlijk- positief zal aanpassen.

 

Het is mijn overtuiging dat er een wereld te winnen is door in alle - veel - situaties -zowel positief als negatief- zich af te vragen hoe de ander dit ervaart, en ook -af en toe- daadwerkelijk de ander te vragen naar zijn of haar mening/gedachten -om de eigen gedachten te valideren.

Positieve Psychologie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg