Duurzaam GELUK, de sleutels tot duurzaam GELUK

Sustainable Happiness,the keys to durable happiness

Geluk, het ultieme doel.

 

Iedereen wil het, slechts weinigen ervaren het in grote mate, gedurende een langere periode. Waarom is het zo moeilijk om intens gelukkig te zijn en waarom duren die momenten zo kort. Eenvoudige vragen, complex antwoord. Om te beginnen bij het begin, geluk is iets dat in het individu zelf ontspringt, geluk is niet iets dat door een ander kan worden gegeven of worden ontwikkeld. Uzelf bepaalt uw geluksniveau! U alleen kunt de mate van geluk die u zelf ervaart beinvloeden -positief & negatief. In principe is het geluksgevoel dat u ervaart het gevolg van een complex van denken, handelen, voelen, interactie, ervaren, doen, zien en verwachtingen. Geluk kan -vereenvoudigd- worden gekenmerkt door een positief verschil tussen de verwachte stimuli en de daadwerkelijk ervaren stimuli - en het gevoel dat het individu hier aan koppelt. Als u een bepaald verwachtingspatroon heeft van bijvoorbeeld uw partner/vrienden en deze u positiever dan verwacht tegemoet treden, dan kunt u op basis van dit positieve verschil een geluksgevoel ervaren - de wereld toont zich positiever aan u, dan uw verwachting was, waardoor u zich als individu als bevoorrecht kunt beschouwen. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook mogelijk en kan leiden tot een serie van teleurstellingen die de individu het idee kunnen geven dat de wereld hem/haar minder dan verwacht beloond voor zijn/haar inspanningen, waardoor het geluksgevoel negatief beinvloed zou kunnen worden.

Cruciaal is om te beseffen dat geluk geen statisch, vaststaand, grijpbaar, conserveerbaar product/voorwerp is! Geluk is het gevolg van een complex samenstel van  denken & handelen, en is nooit stabiel en altijd onderhevig aan de wijzigingen in de situatie -mentaal/fysiek- van de individu. Het eten van een verrukkelijke maaltijd na een lange wandeling, of na een ochtend/dag hard werken vervult de individu van voldoening ( matig geluksgevoel), maar zodra de maaltijd is genuttigd en de honger/trek is gestild, vervalt het geluksgevoel vrij snel in waarde -tot aan de volgende maaltijd, waar het weer een korte piek beleeft.

 

Dit houdt in dat de individu continue positief dient te handelen en denken -richting zichzelf en naar anderen- om een positief geluksgevoel te ervaren. Op het moment dat de individu een statische, inactieve, niet - interactieve, passieve rol aanneemt is het denkbaar dat de geluksbeleving een negatieve lijn volgt - uitzonderingen daar gelaten.

 

Het boek Nicomachean ethics van Aristoteles gaat hier dieper op in, waarbij het woord geluk in een bredere context gezet en dat het positieve handelen van het individu in de maatschappij, door een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de mensen die hier deel van uit maken, ook omdat Aristoteles stelt dat de mens een sociaal dier is en dat de positieve interactie met anderen intrinsieke geluksbeleving geeft.

 

Wat belangrijk is te realiseren, dat het nastreven van uitsluitend financiele doelen -extrinsieke doelen- een netto bijdrage ten aanzien van geluksbeleving -op langere termijn- oplevert die zeer gering is.

 

Epicurus - 341 - 270 v. Chr.- de grondlegger van het Epicurisme, heeft zich toegelegd op de stelling dat mensen van nature zich afwenden van pijn en neigen naar plezier, en dat dit fenomeen een belangrijke leidraad vormt in het natuurlijk handelen van mensen.

 

Hierbij een aantal uitspraken/

stellingen van Epicurus:

 

Alle verlangens die niet tot pijn

leiden indien ze onvervuld blijven,

zijn niet-noodzakelijk. (RS 26)

 

Van al hetgeen de wijsheid verschaft

met het oog op levenslang durend

geluk, is het bezit van vriendschap

verreweg het belangrijkst. (RS 27)

 

Dwang is een kwaad, maar er

bestaat geen enkele dwang om

onder dwang te leven. (VS 9)

 

 

Niets is toereikend voor degene voor wie het toereikende te weinig is. (VS 68)

 

De bovenstaande uitspraken zijn afkomstig van Wikipedia.

 

Bij Ideeen I is reeds een tekst getoond van Aristoteles waarin wordt aangegeven dat het leven volgens je eigen demoon de ideale manier van leven is en de meeste kans geeft op een gelukkig leven. Het is lastig om aan te geven waarin ongeluk huist en waar geluk huist. Daarom is het vooral aan de individu om zelf zijn geluksbrengende handelingen/gedachten  te ervaren en te identificeren.

 

Als hulprichtlijn zouden de 6 kernwaarden kunnen dienen : Wijsheid, Rechtvaardigheid, Humaniteit, Spiritualiteit/Transcendentie, Moed & Matigheid. Binnen Spiritualiteit/Transcendentie vallen een aantal karaktersterkten of persoonlijke succesfactoren : Waardering/bewondering, Dankbaarheid, Hoop, Humor, Spiritualiteit. Door deze 5 sterktes maximaal te effectueren ondervindt de individu reeds

een bijzondere wijziging van zijn ervaring van het functioneren in de maatschappij en de interactie met alles daar in. Aanvullend kunnen alle andere karaktersterkten onderzocht worden in hoeverre ze bij u passen, en in hoeverre zij u kunnen helpen bij het realiseren van uw potentie.

 

Het boek Character strenghts and Virtues a classification manual , door o.a. Martin Seligman -zie boeken sectie- gaat hier diep op in, en kan u hierbij ondersteunen.

Geluk zou ook op een andere manier omschreven kunnen worden.

 

In principe kan het geluksgevoel worden gezien als een momentane optimale balans van de gevoelens van het individu, waarbij er een piekgevoel optreedt die de individu doet beseffen dat hij/zij de meest optimale staat heeft bereikt, waarbij alle gevoelens gebalanceerd zijn en er geen behoefte is aan meer... - liefde, geld, eten, genot, etc. Maar dat de individu volledig vervult is van een gevoel van volmaaktheid, van eenheid, van verbondenheid, van perfectheid. Dit gevoel kan door geen enkel gevoel overtroffen worden, en is daardoor allesvervullend!

 

De crux hierbij is dat het -ultieme- geluksgevoel een duidelijk tijdelijk karakter heeft, en niet kan worden vastgehouden -fysiek- maar dat het een culminatie is van een serie van gedachten c.q. handelingen in relatie tot uzelf, tot anderen, samen met anderen, voor anderen..

 

Doordat het een dynamisch karakter heeft - de verkrijging van het geluksgevoel en het wegebben van het geluksgevoel wordt u aangespoord om uw handelen en denken te continueren, om alszodanig opnieuw een vergelijkbaar moment te creeeren.

 

Geluk is een pad, geen doel, er is geen restaurant met geluk op het menu, wel zijn er restaurants die u beloven dat hun eten u gelukkig zal maken, en als u dat toelaat - u zich voorneemt- kan dat zeker het geval zijn. Het leven op deze manier gedefinieerd bestaat uit een aaneenschakeling van geluksmomenten, die u kiest te ervaren, en die u kunt delen met anderen en vice versa.

 

Ter illustratie van het Pad vs. Doel levens hypothese, geef ik u het voorbeeld van de speelfilm, die eind 18e eeuw en begin 19e eeuw enorm populair was, en de mensen een heerlijk -korte- ontsnapping bood aan hun vaak schrijnende/erbarmelijke bestaan. Films werden in het begin zelfs in spiegelbeeld vertoond, en begeleid door een pianist. Waar de mensen door werden geļntrigeerd was het verhaal dat werd verteld/uitgebeeld door de held, hoe hij de knappe vrouw redde, gevaarlijke dieren doodde, bijzondere avonturen met zijn vrienden beleefde en altijd wist te ontsnappen aan het (nood)lot, dit sterkte de mensen in hun besef dat hun levens op een dag ook een positieve wending zouden nemen en een prachtige prins op het witte paard zou verschijnen, of dat de baas langs zou komen om een belangrijke promotie aan te bieden vanwege alle goede verdiensten, waardoor het leven weer nieuwe energie kreeg, en alles weer leuk werd.

 

Waar het hier om gaat is dat ook de films in 2010 een weinig ander script kennen dan de films van een eeuw geleden, zij bieden de kijker een mogelijk te ontsnappen uit de benarde/vervelende/nare situatie van het heden en voor een kort moment de rol van de ster in de film te ervaren/te zijn; maar nog meer van belang is dat films die soms 2 en zelfs 3 uur duren , gaan altijd over de reis, de onderneming, de zoektocht, de uitdaging en het realiseren daarvan, de hoofdpersoon is 3 uur lang bezig zijn doelen te bereiken, om dan in de laatste 1-3 minuten van de film dit daadwerkelijk te voleinden, en wordt alle moeite toch uiteindelijk beloond.

 

Zo ook het leven/het geluk, het is het streven dat telt, niet het bereiken. Het streven duurt uw hele leven, het bereiken zijn slechts kortdurende pieken in het totale traject, belangrijk maar slechts momentaan!

Waarom Gelukkig zijn?

 

Een valide vraag is : waarom zou ik gelukkig zijn, ik wil helemaal niet gelukkig zijn, of ik wil helemaal niet doen wat u voorstelt, wat is het nut van gelukkig zijn, ik ben al jarenlang ongelukkig, ik weet helemaal niet hoe ik gelukkig zou kunnen zijn, iedereen in mijn omgeving is ongelukkig, wat brengt me dat eigenlijk, geluk; ik ben nooit lang gelukkig, gelukkig zijn is niet voor mij, ik ken helemaal geen gelukkige mensen, wat moet ik doen als ik gelukkig ben...

 

Als u deze vraag zou stellen, zou ik dit zeer toejuichen, omdat het aangeeft dat u bewust bezig bent met het onderwerp en er bewust een moment van reflectie aan wijdt. Het is absoluut valide om de vraag te stellen : waarom zou ik gelukkig willen worden, willen zijn of willen blijven?

 

Het antwoord hierop is eigenlijk vrij complex en lang. Omdat dit een internetsite is, dient het volledige antwoord gereduceerd te worden tot een consumeerbare, acceptabele, overtuigende en compacte verklaring. Hierdoor kan het zijn dat dit antwoord in de loop van de tijd wordt gemodificeerd!

 

Geluk is een van de belangrijkste motivatoren voor het optimaal functioneren van de mens. Wanneer een mens gelukkig is participeert hij/zij optimaal in zijn/haar omgeving, hier staat tegenover dat iemand die -zwaar- ongelukkig is een ballast is voor zijn/haar omgeving. Hij of zij belast andere mensen met zijn/haar problemen, en de ongelukkige individu 'zuigt' aan de maatschappij -ipv te contribueren- de negatieve/ongelukkige individu onttrekt emotionele/fysieke/monetaire energie aan de maatschappij.

 

Het enige 'positieve' ongeluk is het -vaak- door tieners gekende 'love sickness' - gesteld dat het slechts een- of enkele dagen duurt, en dat het niet een vorm van depressie kent- hierbij ondervindt de individu een kortstondige stroom van negatieve emoties die het gevolg zijn van een verbroken relatie, in principe is het een makkelijk vluchtgedrag in makkelijk zelfmedelijden, zonder veel reflectie/introspectie, maar het geeft wel aan, dat de 'verstotene' individu een enorme emotionele drang ervaart of terugverlangen naar de (liefdevolle) relatie, waarin de individu zich erkend, geliefd, versterkt, vol zelfvertrouwen, sociale warmte, etc. voelde, wat aangeeft dat de individu het momentane ongelukkige gevoel -het gescheiden zijn van de gewenste sociale partner - wil vervangen door het opnieuw verbinding zoeken met de ex-partner. Dit als voorbeeld van een ongelukkig gevoel dat de individu wil vervangen door een positief gevoel -vaak niet instantaan, omdat de individu in een vreemd gevoel van volledige inertie vervalt, zonder direct de drang te hebben dit te willen beeindigen.

 

Waarom niet persisteren in een ongelukkig gevoel ?

 

U kunt hier voor kiezen, de vraag is waarom, want welke bijdrage levert dit gevoel aan uw leven, welke bijdrage levert dit aan anderen in uw omgeving, etc. Een andere vraag zou kunnen zijn : waarom zou ik energie stoppen in mijn gevoelsleven om gelukkig te zijn/worden/blijven? Het antwoord hierop is als volgt :

 

Het leven voltrekt zich in het zelfde tempo voor iemand die gelukkig is en voor iemand die ongelukkig is. De tijd die u in de leven doorbrengt is gelimiteerd, er was een duidelijk begin, en er is tevens een duidelijk einde, dit einde is binnen 0 tot 90 jaar. De vraag aan u is hoe u deze resterende tijd invult.

 

Of u een gelukkige geest of een ongelukkige geest heeft, voor beide tikt de klok even snel, beide hebben dezelfde tijd beschikbaar, maar beide verschillen in de invulling hiervan. Wat belangrijk is om te realiseren, is dat de beschikbare tijd gelimiteerd is, en dat u slechts een positieve bijdrage aan de wereld, uw naasten, uw werk, uw vereniging, uw studie, uw vrienden en kennissen kunt leveren, in de mate dat u kiest dat te doen. Als u kiest voor een ongelukkige geest, is de vraag die u zichzelf kunt stellen : welke betekenis geef ik aan mijn leven, wat betekent mijn leven voor deze wereld, hoe geef ik inhoud aan mijn leven, wat is het doel van mijn leven. In het boek 'Man's search for meaning' van Viktor E. Frankl - zie boekensectie- wordt dit onderwerp uitgewerkt, waarbij volgens de theorie van het Existentialisme de verantwoordelijk bij de persoon zelf wordt neergelegd, het is u die de invulling aan uw leven geeft, niemand anders is hiervoor verantwoordelijk.

 

U heeft altijd de vrije keuze om uzelf een negatieve mentale conditionering te geven -alsook het tegengestelde. In principe is de maatschappij niet in staat en -wenselijk- bij machte om u een positieve/gelukkige levenshouding op te dringen. De reden dat de maatschappij dit mogelijk zou willen doen is dat u als een gelukkig mens een significante bijdrage aan diezelfde maatschappij zou kunnen leveren, wat in het geval van een -zeer- ongelukkige mentale conditie niet -of zeer gering- het geval zou zijn.

 

Een overkoepelende vraag die u zichzelf zou kunnen stellen is, welke levensdoelen u heeft, of zou kunnen hebben en uitvoeren. Door een focus op toekomstgerichte doelen die een significante inhoud geven aan uw authentieke zijn, en congruent zijn met uw hoofdwaarden, kunt u een hogere effectiviteit bereiken in uw actuele en toekomstige leven. Door deze levensdoelen als -nieuwe- leidraad te nemen ontstaat er een meer transparante structuur in uw leven, en kunt u ook gemakkelijker keuzes maken en deze motiveren -richting uzelf en richting anderen- en hierin persisteren.

 

Als u -ongewenst- langdurig een sterk gevoel van onbehagen ervaart of langdurig (flink) ongelukkig bent, is het sterk aan te raden een bezoek aan een psycholoog te brengen om de gevoelde emoties te bespreken en te zien welke positieve veranderingen er in uw gevoelsleven tot stand gebracht kunnen worden.

 

U heeft het recht op uw ongeluk, het is aan u, om vast te stellen of uw ongeluk u helpt in uw leven en dat van anderen, of ongeluk een vast onderdeel van uw leven is, c.q. dient te zijn. Het is aan PP om u de voordelen van geluk te tonen - en hopelijk u hiervan te overtuigen.

File:UK Flag Wavy.jpg

Geluk,

de sleutels tot geluk

 

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie