Algemeen, Levenspad, Ontwikkeling

Flow & Groei, Comfort Zone

Acteer in het Heden, Bewustzijn/Het Onbewuste

Positieve Psychologie / Life Coaching

Een persoonlijke visie

Werk Documenten [ Life Engineering ]

[ Life Coaching ]

[ Positieve Psychologie ]

Ons leven is als een omgekeerde kegel gevormde wenteltrap.

[Life is like a reversed cone shaped stairs]

We starten met veel energie en ondernemings/ontdekkingsgeest aan het opgaan van de trap. In het begin ronden we snel een volledige omwenteling -gelijkend aan een nieuw/groter/uitgebreider/dieper/breder competentie niveau. Maar het stijgen valt ons op termijn -met het voortschrijden van de jaren- steeds zwaarder, en de relatieve stijging per omwenteling neemt steeds verder af.

Ons leven is als een omgekeerde kegel gevormde wenteltrap.

[Life is like a reversed cone shaped stairs]

Verhaal is identiek aan boven, alleen met aanvullende beschrijving levensfases, reversibiliteit, sociale controle, interdepentie.

Ons potentieel is dat van een enorme boom.

Als wij voldoende steun, liefde, energie, kracht, voeding, rust, kennis etc. krijgen, kunnen we na een periode van afhankelijkheid de stap naar contributie zetten.

Het 

Links de grafische weergave van het FLOW-proces, en hoe wij als mensen het pad van FLOW bewandelen, hoe wij stijgen en dalen, hoe wij optimale FLOW ervaren en hoe wij in een gevoel van verveling vervallen, om vervolgens - idealiter- weer op te stijgen tot een gevoel van sterkte angst - uitdaging overstijgt in grote mate de competentie van de individu.

Als wij een persoon een Nobel Prijs voor hedendaagse psychologie zouden mogen toekennen dat is het Professor Mihaly Csikszentmihalyi. De motivatie hiervoor is dat deze daadwerkelijk briljante wetenschapper de term FLOW heeft geintroduceerd in ons vocabulaire. Hij heeft de positieve psychologische menselijke groei vastgelegd in een aantal fenomenen, beschreven en bewezen. FLOW is een van de belangrijkste psychologische progressies op het gebied van positieve mensontwikkeling. Het fenomeen FLOW zou ons allemaal moeten leiden is ons denken, handelen en doen. Mijn intentie is door het verstrekken van enkele PDF documenten met uitleg dat u inzicht krijgt in de materie, en als ultieme doel, uw leven zult inrichten volgens dit fenomeen. Links een WIKIPEDIA beeld met Nederlandse uitleg, een verklaring van de verschillende psychologische condities die wij kunnen hebben/ervaren, en de verhouding hiertussen in relatie tot FLOW.

Flow kan worden samengevat in 5 termen, die de kerneigenschappen/kernvoorwaarden weergeven. Een optimale FLOW wordt veroozaakt door : het voor handen zijn van voldoende competenties -een adequaat competentieniveau, het hebben van -preferabel- intrinsieke doelen, het ontvangen/krijgen van directe terugkoppeling van het optimaal functioneren, het ondergaan of ervaren van correctie wanneer het handelen, denken of doen van het individu niet congruent is met de gestelde doelen, de gestelde methoden, de gestelde hoeveelheid/kwaliteit etc. En het ervaren van een maximale concentratie op het te behalen doel.

Om voort te borduren op het fenomeen  FLOW , introduceer ik het Contributie model/hypothese. Als grafische voorstelling van dit persoonlijke mentale groeiproces is gekozen voor het Comfort Zone ( comfort gebied), Stretch Zone ( het ontdek/leer/groei gebied), Danger Zone ( het gevaren gebied, het overstrekken van de competenties). Dit is een bestaand format, wat hier verder wordt uitgediept en uitgebreid.

Om het bovenstaande model verder vorm en inhoud te geven is er gekozen om de contributie van verschillende mensen, competenties, acties, denken, handelen, interactie met anderen weer te geven in het linker diagram. Het overkoepelende idee is dat alles in het universum, in interactie is met alles daarin. Op micro-schaal betekent dit dat de individu groeit door een optimale interactie met zichzelf en alle mensen in zijn directe en indirecte omgeving. Zie verdere uitleg in het document zelf

Het 5 kwadranten Coaching Model heb ik ontwikkeld op basis van bijzonder intensieve audio books van Dr. Wayne Dyer. Deze Amerikaanse psycholoog heeft een flink aantal boeken geschreven over de zachte kant van het verhogen van de kwaliteit van het leven van de individu. Ik kan -als onderdeel van een persoonlijk groeitraject in een primaire fase - deze boeken zeer aanbevelen. Het 5 Kwadranten Coaching Model beoogt de individu inzicht te geven in de richting -in tijd- van zijn handelen.

 

De mens vertoont van nature vluchtgedrag, niet alleen fysiek in geval van gevaar, maar tevens mentaal als gevolg van mentale denkprocessen en mogelijk als de intrinsieke perceptie van mentale bedreiging. Als gevolg van de mentale reactie van de individu op stimuli uit zijn/haar omgeving zal er een dynamische directieve gedachtenstroom ontstaan die zich dominant manifesteert binnen een specifiek tijdsdomein.

 

De individu heeft een sterke neiging om een bepaald tijdsdomein te prefereren boven de anderen, dit wordt meestal gestimuleerd vanuit vroegere ervaringen. De individu (u) kunt acteren in 4 hoofd tijdsdomeinen, waarbij de voorkeur uitgaat naar het centrale 5de domein. In het PDF document links onder worden de domeinen I tot V kort voorzien van commentaar. Door te sterk een cognitieve beleving te hebben in het verleden wordt het heden onvoldoende ondersteund met positieve actieve gedachten en de daar normaliter uit volgende concrete acties -en de daar weer op volgende tegen reacties. Het zelfde geldt voor een zeer sterk toekomstgerichte gedachtenconstructie/gedachtencontinuum, deze zal de concrete actie in het heden tevens negatief beinvloeden.

 

Hiernaast zijn de negatieve tot zeer negatieve en positieve en zeer positieve beleving van het verleden c.q. de toekomst. Positief en zeer positief zijn niet noodzakelijk goed, omdat de effectiviteit van het individu lager is wanneer deze niet binnen domein 5 acteert. Betreffende negatieve en zeer negatieve beleving van zowel verleden als toekomst is bijna een directe aanleiding om intensieve gesprekken te starten met een GZ psycholoog of zelfs psychiater om deze -bijzonder- onwenselijke  gedachtenstromen opnieuw te kanaliseren/dirigeren en wel in een zodanige mate dat het duurzame negatieve effect op het individu wordt gemarginaliseerd, en er een langzame maar duurzame weg wordt ingeslagen naar een meer neutrale, meer gecentreerde ervaring van het leven wordt ervaren, die alle 4 kwadranten in zich heeft, maar qua intensiteit, duurzaamheid, richtinguniciteit meer aansluit bij een positieve levenservaring van het individu. Het belangrijkste doel is dat de individu leert te erkennen waar het zwaartepunt van zijn/haar gedachten ligt en in welke mate die wel/niet bijdraagt aan zijn/haar effectiviteit in zijn /haar relatie(s), werk, studie, sport, gezin, vrienden/kennissen, gevoelsleven, ontwikkeling etc.

 

Het 5 kwandranten coaching diagram kan worden gebruikt door individuen en in Coaching sessies en Therapie sessies.

Het 5 Kwadranten Coaching Diagram / The 5 Quadrant Coaching Diagram

De Comfort Zone ( Comfort gebied) , Stretch Zone ( leer/ontwikkel gebied ) en Danger Zone ( gevaren gebied )

Nederlands

English

Het schema aan de linker kant geeft de actueel geldende beschrijving van het mentale spectrum van psychologische beleving van het individu weer, en daarbij de gekoppelde diensten om de individu te ondersteuning bij het bewegen van links naar rechts over het continuum. Wanneer een persoon de indicatie -10 heeft is er sprake van een zeer zware psychologische belasting, deze manifesteert zich wanneer de individu volledig incapabel is zijn actuele psychische staat te controleren, evalueren, stabiliseren en te evolueren. Normaliter is de individu onder behandeling van een psychiater en krijgt aanvullende medicatie. Wanneer de individu de indicatie +10 heeft is er sprake van een ultiem gelukkige/perfecte/optimale/ultiem effectieve psychisch functioneren. De standaard (oude/negatieve) psychologie concentreert zich op het verminderen of opheffen van angsten, stoornissen, dwangmatig handelen, depressies etc. Wanneer de persoon een indicatie van -0/+0 krijgt, neemt de (oude/negatieve) psychologie afscheid van de persoon, en is het opnieuw aan de individu om zijn/haar nieuwe balans te vinden/behouden/te vergroten. PP richt zich op een groter gebied, waarbij de individu niet alleen op de 0-positie ( oorspronkelijke persoonlijke psychische balans situatie, maar neemt de individu mee naar een meer optimaal/effectief functioneren. De verbeterde duurzame verhoogde functioneringsniveau van het individu levert een enorme bijdrage aan het leven van de individu, maar ook aan de maatschappij. Waardoor de cumulatieve kosten PP tov Oude Psychologie door een persoonlijk rendement van het individu in de maatschappij worden gecompenseerd.

De persoons identiteit/interactie constructie heb ik opgesteld na het lezen van het boek FLOW van Professor Mihaly Csikszentmihalyi. In dit boek beschrijft hij hoe het EGO is opgebouwd en hoe de interactie hiervan geschied met het geheugen, met vaste normen en waarden van de individu en complexe interactie hiertussen. Omdat dit voor mij een moeilijk te doorgronden model was, heb ik dit model opgesteld, en recentelijk opgestuurd aan Mihaly voor validatie. Mijn doel met dit model is inzage te bieden in het acteren van het individu in de wereld en de interactie tussen de buiten en binnenwereld van het individu. De identiteits constructie van het individu bepaalt in belangrijke mate hoe het individu acteert in de wereld, deze percipieert, deze beoordeelt, deze ervaart en vervolgens mentale en fysieke acties stelt tegenover extern ervaren stimuli. Tot nu toe heb ik nog geen psycholoog gesproken die het kan doorgronden, mogelijk vanwege de hoge abstractie  niveau.

 

In principe werkt het heel simpel ! Als u bijvoorbeeld iets ziet, dan zal uw oog een stimulus ervaren, deze wordt initieel ervaren/beoordeelt en wel of niet naar het desbetreffende onderdeel van de hersenen worden gestuurd dat zich bezig houdt met de verweking hiervan -het bewustzijn - deze zal de impuls beoordelen, spiegelen , koppelen aan bestaande  informatie en een vervolgactie plannen, hierbij worden geheugen geraadpleegd, het EGO en primitieve reactie patronen, naast normen en waarden en effectieve reacties uit het verleden. Op basis van een complexe/diffuse afweging van alle variabelen vindt een reactie vanuit het bewustzijn plaats, die resulteert in een mentale/fysieke manifestatie van het individu in de wereld.

 

Wat vooral bedoeld is te illustreren dat alle stimuli een veelvoud aan sluizen/poorten dienen te passeren binnen verschillende interactiecentra, met als gevolg dat sommige signalen tijdens het proces verloren zullen gaan, en vervangen worden door andere signalen. Hiernaast geldt dat ca. 80% van onze dagelijkse activiteiten wordt gecoördineerd door ons onderbewustzijn, dit is een bijzonder effectief systeem, en noodzakelijk om de duizenden -voornamelijk kleine, repetitief - beslissingen per dag te nemen, als deze alle door het bewustzijn gecoördineerd zouden moeten worden, zouden wij slechts een fractie kunnen doen van wat wij nu doen. Het bewustzijn sluist herhaalde activiteiten vrij snel door naar het onderbewustzijn, zodat deze voortaan op de automatische piloot kunnen worden voleind, en het bewustzijn ruimte en tijd overhoudt voor de complexe, veeleisende, nieuwe problemen waarmee het individu continu wordt geconfronteerd.

 

Veel, heel veel, wordt dagelijks door ons onderbewustzijn afgehandeld, autorijden is een mooi voorbeeld hiervan. Als u uw rijbewijs heeft en reeds meer dan 5 jaar rijervaring ( > 100.000 km ) dan rijdt u een bepaalde route die u meer dan 5 keer reeds heeft gereden, bijna volledig op de automatische piloot. Dit wordt bevestigd doordat u op gegeven momenten tijdens u rit –naar/van het werk/familie/vrienden– ineens gewaar wordt van het feit dat u al veel verder bent dan dat uw bewustzijn zich had ingebeeld reeds te zijn, dit toont aan dat het rijden voornamelijk een onderbewuste besturing kent en dat het bewustzijn zich concentreert op bijzonderheden/nieuwheden/acute gevaren die tijdens de verplaatsing zich voordoen. Tal Ben Shahar stelt -tijdens zijn spring 2005-2006 course- dat mensen veranderingswaarnemers zijn -change agents- en dat wij -bepaald door onze evolutie- ons bewustzijn gebruiken om de omgeving af te zoeken naar onregelmatigheden, nieuwigheden, gevaren  etc. en hierop adequaat  te reageren. Maar zolang het bewustzijn geen veranderingen waarneemt heeft het onderbewustzijn de leiding!

 

Het Psychologisch conditie continiuum

De Persoons identiteit/interactie constructie

[ Bewustzijn, Onderbewustzijn, Geheugen, EGO, Waarneming, Perceptie, Informatie/Stimuli transformatie, Stimuli/Impuls transmissie]

English, explanation

Nederlands,

verklaring letters

Nederlands

English