Warmth, Wealth, Health / Altruďsme

Spongebob Squarepants

8,0*

Op de schaal van Positieve Psychologie

*persoonlijke waardering

 

Mijn stelling is dat wij allemaal veel te leren hebben van Spongebob!

Ik zou zelfs zo ver willen gaan dat iedereen verplicht wordt om minimaal 30 min. per week te kijken.

 

Op de vorige pagina’s heb ik vooral geprobeerd een inhoudelijk verhaal neer te zetten betreffende de actieve rol van de mens in zijn/haar wereld, en hoop dat u dat positief heeft gewaardeerd.

 

Maar het is mijn gevoel dat wij niet noodzakelijk in hele abstracte wetenschappelijke/filosofische beschouwingen dienen te duiken, om de essentie van de wetenschap te ervaren of begrijpen. Daarom Spongebob als voorbeeld van het -bijna- ideale voorbeeld van de zich maximaal manifesterende mens.

 

Het is mijn daadwerkelijke overtuiging dat de karakter Spongebob een werkelijk ongekend positief karakter heeft en daarmee een bijzonder positieve uitwerking op zijn eigen denken en handelen in zijn wereld, maar daarnaast een evenzo positieve interactie met zijn vrienden, collega’s en medemensen.

 

Veel eigenschappen - positieve karakter eigenschappen - die binnen de PP zijn vastgelegd ( zie ook sectie werkdocumenten)  worden door dit animatie karakter geeffectueerd.

 

Ik kan mij goed voorstellen dat professionele psychologen binnen de PP het hier niet of niet volledig mee eens zijn, ik zou hun willen uitnodigen hun commentaar en opmerkingen toe te sturen, zodat deze verwerkt kunnen worden in deze sectie.

Volledigheid is niet nagestreefd in bovenstaand werkdocument, maar het geeft -in mijn optiek- wel een aantal essentiele zaken in het dagelijks leven weer.

 

Warmth, Wealth & Health

(Warmte, Rijkdom en Gezondheid)

 

Als deze drie basisbehoeften in voldoende mate worden bevredigd is het voor het individu makkelijk om zich effectief in het leven te manifesteren.

 

Mogelijk dat het eenvoudige begrippen lijken te zijn, maar alle drie kennen een vrij brede uitleg c.q. ondergrond.

 

Warmte

Zo wordt met warmte niet alleen de basale warmte van de cv installatie bedoeld - maar veel meer de interhumane positieve energie/synergie ( liefde, waardering, compassie, hulp, attentie) die de mens vervult van een innerlijke warmte-erkenning van het ego- die hem/haar in staat stelt het leven als bevredigend te ervaren.

 

Rijkdom

is belangrijk tot een bepaald niveau -voor westerse landen geldt een minimum van Euro15-25k/y om te voldoen aan een minimaal bestaansinkomen, het inkomen dat hier bovenuitstijgt geeft geen significante stijging van de geluksbeleving! Wel is het zo dat rijke mensen ( >= Euro 250k/y)over het algemeen een consistenter en iets groter welbevinden rapporteren dan mensen met een minimum inkomen of lager. Maar wat hier veel meer bedoeld wordt is de sociale rijkdom, Het hebben van positieve relaties met gezinsleden, partner, familie, vrienden, kennissen, collega’s etc. Deze dragen in grote mate bij aan een gelukkig leven ( althans de ervaring daarvan)

 

Gezondheid

Als primaire voorwaarde te stellen voor het effectueren van de competenties van het individu in de maatschappij, hiermee niet stellende dat een fysieke of mentale handicap een persoon zou uitsluiten van maximale zelfmanifestatie!

Gezondheid stelt ons in staat om ons lichaam maximaal te benutten en open te stellen voor alle stimuli die de wereld ons kan bieden. Vaak ervaren wij de afwezigheid van gezondheid als een negatieve factor in onze geluksbeleving omdat hierdoor vaak de sociale interactie verminderd en dit een belangrijke bron is van levensgeluk. Maar de afwezigheid van gezondheid belet ons ook om onszelf maximaal te ontwikkelen - fysiek en mentaal- wat ook van belang is voor een optimaal gevoel van zelfrealisatie.

 

Als vervolg op het bovenstaande kan het begrip SDT een aanvulling geven. SDT staat voor :

Self Determining Theory, die inhoudt dat de individu streeft naar : Autonomie, Competenties en Relaties -met anderen. Als deze drie in voldoende mate worden vervuld ervaart de individu een balans in zijn zijn. ( zie hiervoor het boek : Positive Psychology in Practice, Alex Linley).

Altruisme

Als hoogste doel van de mensheid

 

In de/mijn zoektocht naar het absolute goede, het hoogste doel van de mens in deze wereld, is altruďsme -voorlopig- in mijn perceptie het hoogst haalbare, waarbij zeker de mogelijkheid openstaat dat deze visie over enkele jaren wordt aangepast op basis van gewijzigd inzicht, verhoogde complexiteit van mijn individu of nieuw wetenschappelijk inzicht/ontwikkelingen.

Wat bijzonder is aan dit fenomeen -altruisme- is dat in de oude/bestaande  psychologie dit begrip wordt gekwalificeerd als een intrinsiek egocentrisch gemotiveerd handelen van het individu, en als zodanig wordt gezien als een verdedigingsmechanisme.

Gelukkig is in de Positieve Psychologie ruimte gekomen om deze karaktereigenschap, die valt onder de kernwaarde Humaniteit/Liefde, als positieve karaktereigenschap te kwalificeren en te zien als een karaktereigenschap die de individu zonder intrinsiek egocentrisch oogmerk uit, richting anderen.

Ik was blij verrast door een audio book van Kaballah van dhr. Rabbi Michael Laitman, hierbij kwam sterk naar voren dat binnen dit gedachtengoed altruďsme als het hoogst haalbare geldt. Kaballah is een vrij complex gedachtengoed, en ik dien dit nog verder te bestuderen -moet nog 3 boeken lezen binnen dit domein - voordat ik hier serieuze uitspraken over kan doen. Maar ik zou ik willen vragen om zelf dit kennisterrein te bestuderen om vast te stellen in hoeverre dit kan bijdragen aan uw welzijn. Hieronder de link naar de internetsite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat alleen door het bijdragen aan het leven/levensgeluk van anderen dat wij onze maximale potentie realiseren en een daadwerkelijke intrinsieke bevrediging ervaren.

Natuurlijk is een individu alleen in staat een ander te helpen als hij/zij zelf een volledige balans in zijn/haar leven ervaart, veel mensen zijn de meeste tijd bezig de balans in hun eigen leven te vinden, en ervaren van tijd tot tijd zeer sterke onbalansmomenten waardoor ze al hun energie moeten aanwenden om de integriteit en congruentie van de zelf te behouden/continueren. Maar als de individu dan toch het niveau kan ontstijgen betreffende zijn/haar balans, en de blik naar buiten richt en hierbij een altruistische  houding aanneemt tot zijn directe/indirecte sociale interactie cirkel, kan hij/zij helpen de balans van -vele- anderen opnieuw te helpen hervinden. De menselijke warmte/appreciatie die dit ten gevolge zal hebben, terug naar het positief participerende individu -de energie gever(ster)- zal dit de gevende individu vervullen van menselijke warmte en kan aanleiding geven tot het ervaren van een epiphany/moment of bliss -  een gevoel dat de mens in zijn diepste zijn raakt en daadwerkelijk de onomstotelijke reden van zijn/haar zijn bevestigd .

 

Vaak laten wij ons leiden door economische motieven, vaak omdat deze maatschappelijk zijn opgedrongen/geaccepteerd. De individu heeft een bepaald bestaansminimum waaraan voldaan dient te worden voordat er een nieuw niveau van interactie in de wereld zal plaatsvinden. Maar als aan deze voorwaarde is voldaan, dat dient dit niet langer de hoofdmotivatie te zijn voor het handelen van de individu -omdat op basis van de grensnut theorie, de significante bijdrage aan de gelukservaring (zeer) gering is-  daarom zouden wij ons vanaf dat niveau kunnen laten leiden door hogere doelen in het leven. Een positief fenomeen dat dit gedachtengoed ondersteund, is de wereldwijde groei van vrijwilligers, die onbetaald een bijdrage leveren aan het leven van anderen.

Positieve Psychologie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg

Gisteren - 10.05.2010 - ontdekte ik ineens een hele interessante, positieve internetsite, met de mogelijkheid om te abonneren op het magazine en zelfs het ontvangen van een e-book, ja er zijn zelfs internet uitzendingen ! Echt geweldig dat mensen de tijd en moeite nemen om geheel kosteloos deze waardevolle informatie aan te bieden. Chapeau !

 

Daarom hieronder het logo van de site, als u hier op clickt wordt u automatisch doorgelinkt, en kunt u alle positieve informatie tot u nemen.

 

In de sectie (audio)boeken vindt u een selectie van verantwoord luister en leesmateriaal. Alleen deze boeken zijn allemaal in het Engels en vaak op universitair niveau, daarom is het voor u mogelijk lastig om hiermee te starten, en is het een veel beter idee om eerst bovenstaande site te bezoeken, en daar aan te melden en daardoor toegang te krijgen tot allerlei, hele toegankelijke Nederlandstalige positieve informatie.

 

Vooral het e-book dat soChicken aanbiedt, is zeer de moeite waard om als beginner te lezen : de moestuinmethode

 

Deze site staat los van Positieve Psychologie, maar biedt wel een hele laagdrempelige entree in de wereld van positiviteit!

 

Succes !