Communicatie, de interactie tussen ik en de ander

Communicatie

De interactie tussen ik en de ander

Complexe/informatierijke communicatie is wat de mens -samen met de walvissen, dolfijnen en primaten(apen)- onderscheidt van de andere diersoorten. Onze cognitieve capaciteiten -significant grotere herseninhoud- hebben ons evolutionair geholpen te ontwikkelen tot wat we nu zijn. De mogelijkheid om wensen, ideeen, gevoelens, vragen & kennis te delen heeft de mens geholpen om de complexiteit van het universum in grote mate te incorpereren in zijn/haar belevingswereld, en daardoor -bijzonder- optimaal en effectief te acteren in de wereld. De mens is zelfstandig niet tot heel bijzondere dingen in staat, maar in samenwerking met anderen, hebben we de wereld nagenoeg volledig naar onze hand kunnen zetten, alleen de ruimte buiten onze wereld is nog een uitdaging ten aanzien van overwinning/beheersing.

 

Dankzij prachtige nieuwe gratis producten als GOOGLE TRANSLATE is er nauwelijks nog een taalbarriere in de internetwereld, bovendien is het prachtige, democratische instrument INTERNET een fenomenaal iets, dat gewone mensen over de gehele wereld elkaar digitaal verbindt - tuurlijk is er ook een hoop -zeer- negatieve content op internet, misschien zelfs te veel, maar dat doet niets af aan alle positieve content en de intermenselijke contacten, en daar uit voortvloeiende positieve interhumane synergie.

 

Om te groeien en te bloeien als mens is communicatie evident. Zonder communicatie is de mens -als sociaal dier - minder effectief of zelfs volledig ineffectief. Tijdens de interactie met de wereld en alle mensen, dieren en voorwerpen, ontstaan allerlei spanningsvelden in de individu, door de indrukken die de individu opdoet in de wereld te delen met anderen, neemt zijn begrip van de wereld toe en ervaart hij/zij meer balans - en daardoor vaak een gevoel van welbevinden.

 

Communicatie heeft zich de afgelopen 200.000 jaar aanzienlijk ontwikkeld, en vorm gekregen in talen, geschreven teksten, religies, gebruiken, normen, omgangsvormen etc. De effectieve mens heeft een enorm scala aan communicatievaardigheden om zich in de interactie met anderen optimaal te manifesteren en te komen tot een ideale/effectieve communicatie-dialoog, die beide individuen assisteert in hun optimale zijn.

 

Dankzij communicatie hebben wij de wereld vorm kunnen geven zoals we dat gedaan hebben, en onze communicatie ontwikkeld zich nog steeds, een mooi bewijs voor de intrinsieke drang tot communiceren :

 

het dissiperen en accumuleren van

emotionele energie

 

is het explosieve gebruik van mobiele telefoons, vanaf 9 jaar tot 90 jaar, iedereen heeft er een, en vele gebruiken hem zelfs intensief; in antwoord op de vraag wat onmisbaar is, komt het mobieltje op plaats 1-3. Een enorme winst van technologische ontwikkeling, ten dienste van de mens.

In de sectie werkdocumenten vindt u het bewustzijn, onderbewustzijn en ego communicatie-diagram. Wat ik hier heb willen uitbeelden is hoe informatie het menselijk brein bereikt, of niet. Als de informatie eenmaal binnen is, hoe deze dan een interactie aangaat vanuit het bewustzijn, naar het onderbewustzijn, via het ego en vice versa. Het doel van dit diagram is om aan te geven dat communicatie een bijzonder complex proces is - in essentie- gesteld dat wij de interne verwerking van alle bijkomende emoties en sturingen meenemen. Maar als wij tot een totaalbegrip/inzicht zijn geraakt, dan kunnen we dit model ook zeer behulpzaam inzetten om onze persoonlijke communicatie processen te optimaliseren, en tevens te begrijpen hoe anderen hun eigen communicatieproces hebben vormgegeven, en hoe daar best mogelijk mee om te gaan.

 

Het verhaal dat ik hier neer wil zetten wil ik baseren op een setting waarin twee mensen tegenover elkaar zitten en tussen hun in, op de de tafel, ligt een sinaasappel, het is een mooie zonnige middag, een prettige temperatuur, en beide mensen voelen zich prima. De twee mensen voeren een dialoog die wordt  geinitieerd door het plaatsen van een van de twee individuen van de sinaasappel , midden op de tafel, hierdoor zijn beide bewust van het voorwerp en zullen beide zich een beeld van de nieuwe situatie vormen, waarbij beide, geheel onafhankelijk van elkaar een constructie van de werkelijkheid creeren, die totaal kan verschillen van die van de ander, ondanks dat de nieuwe situatie relatief ongecompliceerd is. Dit is evident om te beseffen, reden hiervoor is dat het meerendeel van imperfecte communicaties wordt veroorzaakt door de mismatch tussen de twee belevingswerelden die beide ervaren, en waardoor een persoon door de aanname dat de ander de situatie exact zo ziet als hij/zij dat doet, terwijl dit niet het geval is.

 

Gemakshalve gaan wij er vaak van uit dat de ander de situatie net zo ziet als wij dat doen, maar lang niet altijd is dat ook het geval, en vaker niet dan wel. Deze aanname kan aanleiding geven tot frustratie, boosheid, wantrouwen, afkeer, hierdoor neemt de kwaliteit van de communicatie sterk af, of stopt zelf geheel.

 

De rol van de sinaasappel is dat er in beide individuen compleet anderen processen plaatsvinden, en de persoon die streeft naar een optimale communicatie zich hiervan bewust te zijn, en alleen door daadwerkelijk de ander te vragen naar haar/zijn motivaties, ideeen, vragen, acties, bezwaren, gevoelens en hoe die door de ander -positief- beïnvloed kunnen worden, op zo’n manier dat de ander de doelen van u begrijpt,onderschrijft, becommentarieerd, afkeurt,aanpast etc.

 

In het communicatie diagram ziet u een aantal pijlen die aan de buitenkant van de ovaal, botsen op het oppervlak en weerkaatst worden, terug de ruimte in. Wat hier mee bedoeld wordt is dat veel -heel veel- mensen denken te communiceren, maar eigenlijk niet veel meer doen dan tegen de andere persoon praten , en hierbij een persoonlijke emoties vrij laten en laten reflecteren op de ander, het idee hebbend, dat de ander de woorden van u volledig absorbeert, opneemt, verwerkt en opneemt in zijn/haar denkwereld. Alleen dat is vaak volledig niet het geval!

De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat communicatie tussen twee of meerdere mensen alleen kan plaatsvinden wanneer deze mensen besluiten de argumenten/woorden van de ander daadwerkelijk het bewustzijn te laten betreden en daar een verdere verwerking te gunnen, om uiteindelijk een intrinsieke kwalitatieve reactie te geven, die waarde toevoegt aan het communicatieproces.

 

 

Heel belangrijk is te realiseren, de beperkingen die mensen hebben in communicatie met anderen, nog los van het spreken van verschillende talen, of het bezigen van verschillende gebruiken -vaak gelieerd aan verschillende landen- mensen hebben slechts een beperkte hoeveelheid energie die hun dagelijks door hun activiteiten leidt, en communiceren is een bijzonder mentaal, maar zeker ook fysiek proces, en als een van beide of beide niet het gewenste minimum niveau heeft, zal dit het communicatieproces negatief beinvloeden, in die zin, dat de kwaliteit mogelijk niet het vereiste niveau bereikt, waardoor de interactie tussen beide individuen tot een minder gewenst resultaat leidt, vaak volgt een nieuw gesprek, om opnieuw vast te stellen hoe de interactie/samenwerking/wensen/gevoelens geinterpreteerd moeten/kunnen/zullen worden.

 

Communicatie -effectieve- is mogelijk het moeilijkste dat een mens ervaart in zijn functioneren in de maatschappij, en daarom exact de reden waarom het (basis en voortgezet)onderwijs hier veel aandacht aan zou dienen te besteden, omdat alles wat een mens ervaart is gekoppeld aan dit proces, als de individu in staat is optimaal -positief & effectief- te communiceren met iedereen in zijn sociale omgeving zal hij/zij een optimaal gevoel van welbevinden ervaren, waarbij het niet noodzakelijk zo hoeft te zijn dat u de ander alleen met

positieve berichten bestookt, maar dat als u een oprechte negatieve emotie heeft, dat u deze ook uit -naar de ander. Zodat de ander zich bewust is van uw houding/gevoelens/wensen/waarden/normen etc. waardoor er een duidelijke nieuwe situatie is geschetst van interactie, transparantie van gevoelens en wensen is van groot belang, ook voor anderen om effectief met u te kunnen communiceren, uw duidelijkheid naar hun toe, geeft hun de handvaten om u congruent te benaderen.

 

EGO's zijn vaak de grote blokkades in optimale communicatie, door vooral de eigen wensen/ideeen/behoeften voorop te stellen, kan de ander het gevoel krijgen dat het evenwicht in de communicatie niet daar is, en zichzelf/haarzelf daardoor de vraag stellen welke toegevoegde waarde de communicatie met de ander voor de zelf heeft. Daarom is het van belang oog te hebben voor de ander, het tonen van empathie, zodat de ander duidelijk ziet dat er een -hersteld- evenwicht in de communicatie is, en dat de ander het idee heeft dat er een ruimte is ontstaan om zijn/haar ideeen/behoeften/wensen te delen en vervuld te krijgen

Positieve Psychologie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg