DANKBAARHEID

Dankbaarheid

[Gratitude]

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg

Dankbaarheid is mogelijk de meest gelieerde karaktersterkte/eigenschap die kan leiden tot een duurzaam, intrinsiek gevoeld geluk/gelukkig leven. Op deze manier gesteld is een continue, oprecht gevoelde en geuite dankbaarheid -richting de schepper/ partner/ kinderen/ ouders/vrienden/ kennissen/vrienden/collega’s/ leraar etc.- een basis voor een significant verhoogde perceptie van voldaanheid/tevredenheid/acceptatiegraad/levensbalans, die zich –normaal gezien- zal terugvertalen in een gebalanceerd gevoel van levensvervulling/effectiviteit.

 

Dankbaarheid is -in mijn optiek- het instrument bij uitstek om een gebalanceerde levenshouding terug te vinden c.q. te behouden. De motivatie hiervoor is dat de menselijke psyche er op gericht is om continu pieken in de diverse stimuli domeinen -gevoelde emoties/ ervaren gedachten /gewenste gevoelens /interne reacties op ervaren handelingen van anderen- terug te brengen tot een behapbaar aantal emoties (qua intensiteit, diversiteit en persistentie). Hierdoor zullen bijzondere ( dure/unieke/duurzame/emotionele/ status gevoelige ) zaken, zoals : boten, schilderijen, auto's, huizen, juwelen, kleding, 3D-led tv etc. slechts kort in het bewustzijn aanwezig zijn om ons met hoge frequentie te herinneren aan de waarde die aan ons externe EGO is toegevoegd. Wat namelijk na enkele dagen, weken - in een uitzonderingsgeval tot enkele maanden- gebeurt, is dat de materiele aanwinst geen aandeel meer heeft in de positieve mentale stimulering van ons actieve brein (bewustzijn), maar is verplaatst naar het onderbewustzijn, omdat het brein ruimte beschikbaar wil houden voor zaken die het leven van het individu momentaan significant beinvloeden, een bedreiging vormen, om een noodzakelijke/instantane actie vragen of om een andere reden een hoge prioriteit opeisen in het bewustzijn, en daarmee minder urgente- van een eerdere datum of tijd- mentale processen verdringen - positieve gedachten over recente materiele aanwinsten.

 

Als u dus het kooppatroon van een onverzadigbare consument zou aanhouden, het idee daarbij hebbende dat dit inherent zal leiden -of continueren van- tot een -eventueel duurzaam- gevoel van geluk, zult u toch vaststellen dat dit gevoel, slechts van korte duur is. Omdat u -net als 95% van de wereldbevolking- een gelimiteerd bestedingsbudget heeft, kunt u niet ongebreideld geld uitgeven, ten einde het gelukkige gevoel van het pas verkregen goed te continueren, door opnieuw een -vaak grotere- aankoop te doen.

 

Voorbeelden van mensen die in het verleden een streven naar een ongebreidelde/extravagante rijkdom hadden, zonder hierbij een enorm geluksgevoel te ervaren zijn te vinden in de mythe betreffende koning Midas , maar ook William Randolph Hearst, die het Hearst Castle liet bouwen -zonder hier veel van te kunnen genieten. Bob Monkhouse is een actueel voorbeeld -lees het krantenartikel. Of een algemeen internet artikel. Als laatste een interessant artikel in de New York Times, vooral de inkomenstabel is veelzeggend.

 

Om niet te vervallen in een uitputtende uiteenzetting welke activiteiten niet tot een duurzaam ervaren geluksgevoel leiden, zal ik mij nu zetten tot het uiteenzetten welke bijdrage DANKBAARHEID kan leveren aan uw duurzame, gebalanceerde, positieve gevoelsleven.

Dankbaarheid wordt in alle wereldreligies erkend als een evidente eigenschap. Het meest bekend voor de westerse wereld is het voorbeeld dat Christus gaf, en dat is vastgelegd in de bijbel, natuurlijk is een ander voorbeeld prins Siddhartha Gautama, die later Boeddha werd, die dankbaarheid als onderdeel van een optimaal leven dacht. Maar tevens het Daoisme , de Islam , het Hinduisme, omarmen Dankbaarheid als een kernwaarde van het menselijk bestaan. Dit om te illustreren dat Dankbaarheid niet een eigenschap is die door slechts een stroming of een religie wordt verkondigd.

 

Om te komen tot een -volkomen- gelukkig gevoel, een gevoel van bliss/epiphany/absolute balans , is het noodzakelijk om een (zeer) sterk intrinsiek gevoel van dankbaarheid te ervaren, richting uzelf , richting uw directe omgeving, richting uw indirecte omgeving, richting het levende, richting het niet levende, richting de Schepper etc. Als u deze staat weet te bereiken, zult u een onverstoorbare balans/gelukzaligheid ervaren, zonder afleidende gedachten. Alleen is dit slechts weggelegd voor een enkeling, maar het streven is voor iedereen open.

 

 

Wetenschappelijk commentaar

 

Georg Simmel, was een filosoof en socioloog en schreef verschillende boeken, Simmel betoogde dat Dankbaarheid een cognitief-emotionele toevoeging doe tot doel had te persisteren in onze wederkerigheidsverplichtingen. De motivatie hiervoor was dat bestaande wetgeving en regels onvoldoende zijn om de individu tot een optimaal sociaal gedrag te leiden/dwingen. Dankzij de aanwezigheid van dankbaarheid in het menselijke sociale interactie model is er een positieve sociale wederzijdse verbintenis die continu in twee -of meerdere- richtingen wordt bevestigd/geeffectueerd/bekrachtigd/geuit. Op een andere manier gesteld : Dankbaarheid is het morele geheugen van de mensheid.

 

In het boek Character Strengths and Virtues wordt een representatie gegeven van dankbaarheid in 4 facetten. Ik heb geprobeerd dit in een 4 dimensioneel model weer te geven. De motivatie hiervoor is dat het u mogelijk een beter inzicht geeft hoe de interactie is en een gevoel geeft voor het samenstel.

 

 

De 4 facetten van Dankbaarheid zijn :

 

 

DE INTENSITEIT

 

Op een schaal van 0 tot 10 kan de sterkte van het gevoel van dankbaarheid worden weergegeven. Het is voorstelbaar dat een ervaring in een sterker gevoel van dankbaarheid resulteert dan een andere ervaring. De ervaring van dankbaarheid is een volledige intrinsieke ervaring, die alleen door het individu kan worden gestuurd. De magnitude van de dankbaarheidservaring zal proportioneel zijn met het intrinsieke dankbaarheids-systeem dat het individu zich heeft voorgenomen tav het acteren in deze wereld. De individu kent zelf factoren toe aan door hem/haar ervaren fenomenen ( emotioneel/materieel/sociaal/cognitief/estetisch), deze factoren bepalen in welke mate de individu een externe emotie/cognitieve ervaring intern representeert/interpreteert. Ter illustratie van deze constructie : een kind kan enorm blij zijn met een nieuw verkregen speelgoed, terwijl een ander kind- van gelijke leeftijd, geslacht, fysieke, etc. - een gematigde of zelfs negatieve ervaring heeft/ervaart bij het verkrijgen van dat specifieke speelgoed. Evident hierbij te herkennen is de significante invloed van de daadwerkelijk interne respresentatie/cognitieve emotionele intrinsieke motivatie die de individu ervaart ten aanzien van een of meerdere externe stimuli.

 

 

 

DE FREQUENTIE

 

Door een sterke interne ontvankelijkheid voor positieve interne -maar vooral externe- stimuli is de individu reeds voorgeprogrammeerd voor het ervaren/ontvangen van een veelvoud aan positieve emoties als gevolg van intern gevoelde emoties die gelieerd zijn aan externe stimuli die het gevolg zijn van emotionele contributies aan het emotionele systeem van het individu. Door een boven modale emotionele ontvankelijkheid voor het positieve in de individu zelf en de omgeving van de individu is de kans op een -gemiddeld hogere- frequentie van dankbaarheidservaringen groter. Als de individu een sterk materialistisch gerichte emotionele indentiteitsconstructie heeft, zullen de stimuli -die er daadwerkelijk zijn ! - niet als zodanig worden waargenomen door deze individu, simpelweg omdat de individu een virtuele emotionele drempelwaarde heeft ingesteld in zijn/haar waarnemings/ervaringssyteem waar de meerderheid van de beschikbare stimuli niet bovenuit geraken en niet het bewustzijn van de individu kunnen bereiken -om vervolgens de gewenste positieve internpersoonlijke emotionele ervaringen te manifesteren.

 

 

OMVANG

 

U kunt een dankbaarheidsgevoel ervaren richting een persoon die u zojuist heeft geholpen bij het vinden van uw route in een vreemde stad. Voor velen is dit een -logische-

positieve emotie, maar uw dankbaarheid kunt u niet alleen richten naar personen die u persoonlijk hebben verrijkt met materiële of emotionele toevoegingen aan uw zijn. Het is aan u om uw dankbaarheid te richten tot alles waarvoor u een dankbaarheid voor kunt ervaren. Dit is -normaal gezien- een langdurig groeitraject dat veel weg heeft van een meditatieve exercitie, waarbij u steeds meer fenomenen in uw bewustzijn toelaat om er vervolgens een positieve affectieve emotie aan te verbinden. Door dit proces -dat jaren kan duren!- kunt u een dankbaarheidsgevoel ontwikkelen dat ver uit gaat boven de buurman die een aanbiedt om bij hem te komen barbecueen, of de baas die u een promotie aanbiedt. Het omvat -kan omvatten- een dankbaarheid voor de ervaren gezondheid - van uzelf, van u naasten- uw relatie -met uw partner, uw kinderen, uw vrienden/kennissen/collegae/de Schepper- uw positie in de maatschappij, uw competenties, uw natuurlijke omgeving, de natuur, de ontwikkelingen in de techniek, uw mobieltje van de zaak, de ipod / ipad, de fysiotherapeut, de voetbalcoach etc.

 

 

DICHTHEID/DENSITEIT

 

Wanneer er een positieve gebeurtenis is iemands leven plaatsvindt, dan kan hij/zij het idee hebben dat dat simpelweg hem/haar toekwam, dat het zo had moeten zijn, en dat hij/zij het simpelweg verdiende om te krijgen/ervaren. Dit is een materialistische benadering van het leven, die actueel vrij gangbaar is, en zelfs epidemische vormen aanneemt, het is stuitend om te zien de hoeveelheid mensen die daadwerkelijk alle succes, rijkdom, status, voorrechten naar zich toe trekken omdat zij daadwerkelijk het idee hebben hier 100% recht op te hebben, en zich eigenlijk verongelijkt voelen door de beperkte omvang van de ontvangen goederen, functies, rijkdom en de grote vertraging hierin.

 

Het is vrij duidelijk dat de zojuist beschreven mensen het zeer moeilijk zullen hebben om een daadwerkelijk intrinsiek gevoel van geluk/voldaanheid/emotionele balans/dankbaarheid te ervaren, en als gevolg hiervan zullen persisteren in het streven naar een schier onbegrensde materiele welvaart. Helaas zullen deze mensen -vaak pas zeer laat, meestal te laat- ervaren dat het gekozen pad uiteindelijk niet leidde/leidt tot het gedachte geluk.

 

Maar voor u, die daadwerkelijk een van binnenuit gevoelde dankbaarheid heeft richting een grote groep mensen voor ervaarde verbeteringen in uw leven, zult daadwerkelijk een verhoogd gevoel van intrinsiek duurzaam geluk ervaren. Natuurlijk is het ook zo, dat nagenoeg niets in deze wereld door een enkel persoon tot stand wordt gebracht, vaak is het wel een persoon die de hoofdoorzaak is, maar vaak hier in ondersteund door een groep van anderen. Als voorbeeld het behalen van een diploma van een VMBO/MBO/HBO of universiteit. Hier zou u kunnen stellen dat u , en alleen u degene bent die dat diploma daadwerkelijk heeft gehaald, die is evident onjuist! U heeft gestuurd in een groep, u heeft een interactie tussen u en de groep ervaren, u heeft samengewerkt in kleinere groepen bij het uitwerken van opdrachten, u heeft urenlang gesproken met medeleerlingen om te komen tot inzicht in de materie, u heeft 1000 vragen gesteld aan in totaal 25 leraren, u heeft suggesties, correcties en instructies van leraren ervaren. Alle boeken die u hebben geholpen de materie te begrijpen zijn geschreven een enorme groep mensen etc. Dus dat u uw diploma heeft gehaald, klopt, alleen wel met de hulp van 1000 andere mensen!

 

 

 

Dus door het erkennen van de contributie die grote aantallen mensen iedere dag opnieuw aan uw leven maken ervaart u een sterke positieve emotie richting uw levensomgeving en zult u de contribuanten aan uw leven waarderen, en hopelijk zover komen om uw dankbaarheid ook daadwerkelijk te uiten -emotioneel, materieel.

 

 

INTERVENTIES

 

U heeft de mogelijkheid om uw dankbaarheidsgevoelens te versterken, bestendingen, intensiveren en diversifieren.

 

Door het bijhouden van een DANKBAARHEIDSDAGBOEK kunt u uw dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse positieve gevoelens binnen dit domein vastleggen in uw boek. Professor Tal ben Shahar van Harvard Business School, USA - Positieve Psychologie - gaf in zijn Summercourse 2005-2006 aan dat hij op zijn laptop een Gratitude journal bijhield, maar dat hij dat met niemand deelde en dat het met een code beveiligd was. Op het moment dat u specifieke ervaringen vast legt in een boek, worden cognitieve-emotionele emoties getransfereerd tot gefixeerde mentale notities die een langdurig karakter krijgen een—afhankelijk van de subjectieve ervaring - een groter en duurzamer karakter krijgen, mogelijk tot een subjectieve waarheid verheven. De daadwerkelijke bestendiging van de waarde van de gedachten komt voort uit het periodiek herlezen van de neergeschreven gedachten en emoties.

 

 

GIVE EVERBODY YOU ENCOUNTER EVERY DAY A LOVING, WARM, GREETING SMILE. IT WILL FULFILL YOUR LIVE WITH WARMTH AND SOCIAL WEALTH, AND IT CONTRIBUTES TO THE MENTAL/EMOTIONAL WELFARE OF THE OTHERS YOU ENCOUNTER. A SMILE IS FREE, AND IT EFFECTS YOUR OWN POSITIVE EMOTIONAL BALANCE. BY SMILING A LOT, YOUR OWN LEVEL OF HAPPINESS INCREASES PROPORTIONAL, EN IS INFLUENCED IN A DURABLE MANNER. FIND A REASON TO SMILE, MAKE OTHERS SMILE, FIND JOY IN SMILING OTHERS. YOUR SMILING TO OTHERS DOES IN NO WAY DIMINISH YOU IN THE FACE OF OTHERS. FIND A REASON TO BE GRATEFUL, EVERY TIME YOU GET UP IN THE MORNING, SAY TO YOURSELF : TODAY IS A HAPPY DAY, BECAUSE I'AM GRATEFUL FOR …