Leef in het heden, 5 Kwadranten coach diagram

Leef

In het heden

 

Van de vele audio books die ik heb geluisterd van dr. Wayne Dyer, was een terugkomend thema : het leven vindt nu plaats.

 

Op basis van zijn betogen heb ik het 5 kwadranten  Coachings diagram opgesteld, dat hiernaast is afgebeeld. Toen ik later het boek Positive psychology in Practise van Alex Linley las, ontdekte ik een  hoofdstuk van dr. Philip G. Zimbardo, Stanford University , USA , die dit thema als een van zijn onderzoeksterrein heeft geclaimd en reeds lange tijd onderzoek op dit gebied en hierover heeft gepubliceerd. Als u onderstaande hyperlink volgt komt u op zijn persoonlijke site en kunt u zelfs een aantal PDF documenten downloaden om de materie verder te bestuderen, hiernaast treft u een boekenlijst aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dit thema hier uitgelicht? De reden hiervoor is dat het voor veel mensen lastig is om hun gedachten en handelen in het heden te hebben & houden. Er is een sterke drang om de blik sterk in de toekomst te richten, dan wel om het verleden volledig te omarmen. Wat is hier fout aan? In principe is er niet direct iets fout aan, de reden dat het nu zou dienen te prevaleren boven de 2 anderen, is omdat het emotioneel/cognitief/sociaal/fysiek etc. rendement daarvan hoger ligt. Het denken en denkbeeldig handelen in verleden of toekomst heeft geen (positief) effect in het heden. Anders gezien, door het denken in het verleden of toekomst neemt de individu een vlucht uit het heden, waardoor de ervaren complexiteit van het heden -tijdelijk- wordt uitgeschakeld. Het denken in ver verleden & toekomst kan de individu een prettig gevoel geven omdat zaken in het verleden vast liggen en daardoor geen onverwachte wendingen kunnen nemen, het zou vanuit deze optiek een vlucht naar zekerheid /geborgenheid kunnen geven, het tegenovergestelde kan ook het geval zijn -in het geval van traumatische ervaringen. Wanneer de individu een zeer sterke, verre toekomstgerichte gedachten gang heeft geldt een vergelijkbare verklaring. Ook hierbij geldt dat een virtuele situatie ver in de toekomst, ons niet raakt in het heden, en kan daardoor vrij en zonder risico kan worden gevisualiseerd, dit kan zowel positief als negatief zijn! En draagt slechts in geringe mate bij aan de complexiteit van het individu in het heden.

Natuurlijk is iedereen wel eens met zijn gedachten buiten het heden, dat is heel natuurlijk en goed, de acties, gebeurtenissen, handelingen en ervaringen uit het verleden zijn een verklaring voor de actuele situatie van de individu, tevens is het niet meer dan logisch om na te denken over toekomstige ontwikkelingen op persoonlijk en zakelijk vlak.

Wat hier bedoeld wordt is voor de individu, die streeft naar een maximale zelfrealisatie, dat het wenselijk is om optimaal te functioneren in het heden. Alleen zal hij of zij daadwerkelijk interactie met de maatschappij/universum ervaren, daar zal hij/zij zijn/haar uitdagingen ervaren en gedwongen worden om hierop te reageren en op basis hiervan zich de kans voordoet om een positieve innerlijke groei te ervaren/realiseren.

 

Waar het probleem voor het individu ontstaat is als hij/zij  de gedachten buiten het heden plaatst en dit disproportioneel lang -en vaak- doet en nauwelijks nog tijd en aandacht heeft voor het dagelijkse leven in al haar facetten. Door alle zaken van het dagelijkse leven te negeren of te bagatelliseren of als irrelevant/irritant etc. te beschouwen en niet adequaat op te reageren, zal het  de kwaliteit van het dagelijks leven daadwerkelijk  beïnvloeden -gesteld dat de individu persisteert in het ontkennen van het belang van het heden en zich hier aan onttrekt.

 

Alle invloed die de individu heeft op zijn gevoelens, gedachten, handelingen, sociale interacties etc. zijn alleen te effectueren in het heden, daar is waar wij daadwerkelijk voelen, functioneren, de wereld -en alles daarin- ervaren en onze houding hier tegenover kunnen aanpassen naar onze eigen inzichten. Gesteld dat het verleden/toekomst niet beantwoord aan onze wensen/verwachtingen, dan is het heden de plaats om door te denken en handelen hier effectief wijzigingen in aan te brengen, of in ieder geval een plan op te stellen hoe dit vorm te geven. 

Nu een wat filosofische benadering van de tijd.

 

We dienen ons te realiseren dat ons slechts een beperkte hoeveelheid tijd is gegund -afhankelijk van geslacht, land van ingezetenschap, beroep en genetische eigenschappen tussen de 73 en 76 jaar -voor autochtone Nederlandse mannen en vrouwen.

 

Wij dienen onszelf bewust te zijn van de gelimiteerde tijd, en ons af te vragen op welke manier wij, de ons beschikbare tijd besteden, zodat het een bijdrage levert aan ons leven en dat van anderen. Als kind is dit besef -volledig- afwezig, pas bij het bereiken van middelbare leeftijd ontstaat het gevoel dat de helft van het leven reeds achter ons ligt en dat slechts de 2e helft rest, waarbij zich de vraag opdringt hoe deze helft invulling te geven. Ook vindt er reflectie plaats over de voorgaande 40 jaar en de effectiviteit/rendement hiervan, en welke lessen hieruit kunnen worden geleerd.

 

Als u zich bewust in het heden manifesteert en dit als het effectieve leefdomein ervaart, dan kunt u van hier uit uw leven/toekomst vormgeven. In plaats van naar het pensioen toe te werken/leven, zou ook de vraag gesteld kunnen worden : hoe ga ik de resterende 40 jaar invulling geven, welke zaken vind ik van belang en waar geef ik de prioriteit aan, welke zaken/acties/relaties heb ik in de voorgaande periode niet optimaal benut/uitgenut/behandeld.

 

Wat belangrijk is te beseffen dat de 2e helft van het leven bewust invulling kan worden gegeven op basis van de kennis en ervaring die in de 1e helft is opgedaan, dat betekent dat er kan worden gekozen voor continueren zonder verandering of continuering met verandering.

 

Als er teveel op de automatische piloot is geleefd -perceptie van de individu– kan er nu een moment zijn om te evalueren of de ervaren levensbalans overeenkomt met de gewenste levensbalans, en op basis van een -mogelijk- gepercipieerde onbalans de aanpassingen door te voeren in het persoonlijk denken en handelen.

 

Belangrijk hierbij te realiseren is dat er geen wetmatigheid is die stelt dat alles wat was - verleden -, in de toekomst ook noodzakelijk zo moet zijn. U heeft alle controle over uw leven, handelen, denken, en de interactie met alles in uw omgeving. Daardoor kunt u er voor kiezen om uw gedrag/handelen/denken/interactie aan te passen aan uw (nieuwe) persoonlijke doelstellingen. Door bewust te kiezen voor een nieuw/ander of gewoon het bestaande pad, leeft u bewust en zult u bereiken wat u zich heeft voorgenomen te bereiken.    

Eten

en

Geluk

Eten vormt samen met ademhalen de basisvoorwaarden voor het (voor)bestaan –van alle levende wezens. In de afgelopen 5000 jaar is er een aanzienlijke verandering geweest in de voedingsgewoonten van de mensen - wat ze eten, hoe ze eten, hoeveel ze eten, met wie ze eten etc.

 

Eten kan zeker een belangrijke bron zijn van geluk -zij het dat het een zeer momentaan karakter heeft -iets dat in de geschiedenis erkend is. Eten is niet alleen noodzakelijk, maar kan ook heel prettig zijn, bijvoorbeeld wanneer het eten met veel zorg is bereid en wanneer het wordt genuttigd in samenzijn met anderen. Het sociale aspect van eten mag absoluut niet worden onderschat. Omdat iedereen dient te eten, meerdere malen per dag, is het niet meer dan logisch dat hier een sociale component aan gekoppeld is. Door samen met anderen te eten, vindt niet alleen het noodzakelijke voeden van het lichaam plaats, maar een evenzeer belangrijke emotionele binding/interactie vindt plaats, waarbij -bijvoorbeeld tijden het avondeten -alle ervaringen van de dag gedeeld kunnen worden, bij voorkeur in een evenwichtige tijdsbalans -iedereen krijgt evenveel tijd voor zijn/haar verhaal. Door het noodzakelijke te koppelen aan het aangename ervaart de mens zijn optimale zijn. Op basis hiervan kunnen veel positieve effecten aan eten worden verbonden.

 

Toch is het in de 21e eeuw iets anders gesteld met de gezonde eetgewoontes van de meerderheid van de  bevolking. Er wordt bijvoorbeeld vaak niet  's ochtends gegeten -vanwege tijd, vanwege gemak, vanwege het idee van afvallen -allemaal ogenschijnlijk terechte redenen, alleen dienen we ons te realiseren dat het lichaam voor een optimale mentale en fysieke prestatie een regelmatige en gezonde, afgestemde voeding vereist, als hier niet aan wordt voldaan dan zal het lichaam minder dan optimaal functioneren.

 

Voor de juiste concentratie of voor matige tot gemiddelde fysieke inspanning, heeft het lichaam daadwerkelijk voedingsstoffen nodig -die preferabel tijdens een van de drie hoofdvoedingsmomenten door/in het lichaam worden opgenomen en daardoor op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en met de juiste verhouding beschikbaar zijn voor de individu. Als dit niet het geval is, zal de individu dit willen compenseren door het innemen van (hoog)energetische voedingsmiddelen -chocolade, koffie met suiker, snoep, koekjes, chips etc. -  in het Engels is hiervoor de term : GRAZING (grazen) bedacht , gelijkend aan de dieren in de wei. Dit heeft aanzienlijk nadelen voor het functioneren van het individu, omdat er steeds na het vraagmoment een energie-inname plaatsvindt, waardoor het gewenste prestatieniveau steeds na-ijlt  op de daadwerkelijk vraag. De verklaring hiervoor ligt in de stijging en daling van de bloedsuiker, die weer wordt gereguleerd door hormonen, dit is een vrij complex verhaal waar ik onvoldoende kennis van heb, en daarom doorverwijs naar het voedingscentrum ( het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van gezonde voeding).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwaar de aandacht voor eten, terwijl het algemene thema PP is? De motivatie hiervoor is dat het alleen mogelijk optimaal mentaal te functioneren als het lichaam een energetische balans kent –wat inhoudt dat er niet te veel, niet te weinig, niet te laat, niet te vroeg etc. is gegeten. Alleen dan is de geest vrij om met de omgeving van het individu, de toekomst, de sociale cirkel etc. een optimale interactie aan te gaan.

 

Doordat er actueel een steeds groter aantal mensen lijdt aan diabetes 2 - begin van Obesitas- is het van belang hier oog voor te hebben en de effecten hiervan op het individu en de maatschappij  te  verminderen, door voorlichting, studie, beweging, verstandige eetpatronen etc. Het Diabetes fonds geeft hier aanvullende informatie over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst gaat links verder ←←←

 

Vervolg van rechts onder , Eten en Geluk

 

Vooral de fast food die sinds eind vorige eeuw de intrede heeft gedaan in het Europese eetpatroon heeft een negatieve invloed op de gewichtsbalans van vele mensen - die vaker dan een keer per week hier eten. De tegenbeweging  heeft zich begin deze eeuw vanuit het Middellandse zeegebied ontwikkelt tot een steeds sterker wordende beweging, zijnde : SLOW FOOD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slow Food is een interessant alternatief dat mogelijk kan bijdragen aan een herstelde balans in de eetgewoonten van de mensen in Nederland c.q. Europa. De belangrijkste motivatie om aan dit onderwerp aandacht te besteden is dat voor het ervaren van geluk het ook noodzakelijk/wenselijk is dat het gewicht van de individu binnen de vastgestelde bandbreedte van de BMI-index bevindt, als dit niet het geval is, maar er ver boven of ver onder, dan dient u na te zien welke mogelijkheden u heeft dit te corrigeren.

 

De vraag is dan, waarom zou ik niet ver onder of boven het ideale gewicht kunnen leven. Natuurlijk is iedereen volledig vrij om zijn/haar ideale gewicht zelf te bepalen en hoeft daar geen enkele verantwoording aan wie dan ook af te leggen. De motivatie om toch het streven naar een gewicht binnen de BMI bandbreedte omdat dit het individu een veelvoud van positieve voordelen oplevert, om te beginnen is het sporten bij een relatief ideaal gewicht makkelijker, minder belastend voor de gewrichten -bij overgewicht- maar ook de kans op verschillende grote ziekten neemt aanzienlijk af, waardoor de levensverwachting weer toeneemt, en de individu zich langer in dit leven kan manifesteren en zijn maximale potentie kan benutten, hierbij zijn/haar  eigen leven als positief ervaren, maar tevens dat van -vele- anderen positief beinvloeden, gedurende een langere periode.

 

Een onderbelicht fenomeen is Boulimia nervosa en Anorexia nervosa, deze twee eetstoornissen die het individu verhinderen tot het vasthouden van een gezond gewicht en de daarbij behorende eetgewoonten. Een persoon die een van deze twee eetstoornissen ervaart dient hiervoor professionele hulp te zoeken om dit gedrag te veranderen, een start hierbij is bijvoorbeeld het Trimbos instituut.

 

 

 

 

 

 

 

Als wij opnieuw een gezonde balans hebben gevonden in onze voeding en  voedingsgewoonten, kunnen we opnieuw optimaal van het leven genieten. Niets is prettiger dan samen met een grote groep vrienden, kennissen, familie of gezin op een zonnig terras -aan het strand of in het midden van een oude centrum van een grote stad - te genieten van een heerlijke lunch, te praten over de afgelopen week, de plannen voor de komende week, de vakantie, de behaalde resultaten, ideeen over de politiek, het werk, studie, de kinderen etc. etc.

 

Terrassen in de grote stad zijn op zomerdagen de meest sociale plaatsen in het land, iedereen ontmoet iedereen, iedereen groet iedereen, informeert hoe het gaat, maakt afspraken, schuift gezellig aan, en geeft elkaar complimenten in overvloed, belangrijker misschien nog dan dit is dat er vaak uitbundig gelachen wordt, een prachtige uiting van ontspanning, van optimale sociale interactie, een ideale manier om negatieve energie die in de afgelopen periode is opgebouwd grotendeels weg te lachen. Na een paar uur op het terras gaat men volledig ontspannen,blij, sociaal volledig opgeladen ( gewaardeerd gevoeld) vol met nieuwe ideeen, naar huis, om te verlangen naar de volgende keer.

Trimbos instituutFile:UK Flag Wavy.jpg

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie