Geld maakt gelukkig ! [binnen grenzen]

File:UK Flag Wavy.jpg

Maakt geld gelukkig ? Ja ! Is geld het enige dat mij ultiem gelukkig kan maken ? Nee. Als ik EUIR 10.000.000,00 heb, ben ik dan gelukkig ? Mogelijk, maar in ieder geval is uw -bijzondere- geluksgevoel -van het ontvangen/ of verkrijgen van dit vermogen- binnen een periode van 3 tot 6 maanden volledig afgevlakt! Dus een vermogen van EUR 10 M is geenszins een garantie voor geluk! Geluk wordt beinvloedt door uw financiele positie, maar tot een bepaalde grens, daarna is er geen significante bijdrage aan uw geluksgevoel. Hoe kan het zijn dat als ik EUR 10M verdien/win ik maar kort -bijzonder- gelukkig ben? De verklaring hiervoor is uitgewerkt in o.a. INCOME AND HAPPINESS : TOWARDS A UNIFIED THEORY . Er zijn twee belangrijke fenomenen die hier in meespelen : de natuurlijke gewoonte van mensen om vooral te acteren op -momentane- veranderingen/wijzigingen in het natuurlijke bestaan ( psychologische verklaring) en de Individueel Materialistische Verwachtingspatroon ( IMV) hypothese - zie grafiek hieronder.

 

Lang verhaal kort : u heeft de grootste -statistische - kans op een behoorlijk gelukkig gevoel als uw gezinsinkomen -op jaarbasis- zich tussen de EUR 13.000,00 en EUR 54.000,00 bevindt ( volgens onderzoek 2006 ) of tussen EUR 41.000 en EUR 54.000 ( geluksindex : 2.5 ) , volgens een onderzoek uit 1994.

 

Alleen geldt dat bij het onderzoek van 1994 ook voor inkomens† EUR 69.000 - EUR 103.000 (geluksindex : 2,6) en inkomens boven de EUR 103.000 ( geluksindex : 2.8 )† een hogere† geluksindex.

 

De verklaring voor de hogere geluksindex voor de hoogste inkomenscategorieen is eenvoudig en complex.

Als eerste relativering dient aan te worden gemerkt dat beide onderzoeken in Amerika zijn verricht, dit land kent een bijzonder materialistische instelling, hierdoor is het niet ondenkbaar dat mensen in de hoogste inkomensklassen hun levensgeluk -puur op basis van materiele bezittingen als zeer positief beoordeelden, terwijl dat mogelijk in Europa -aanzienlijk- minder zou kunnen zijn.

 

Natuurlijk is het leven veel makkelijker als je meer dan EUR 100.000,00 per jaar verdient, je hoeft je bijna nooit af te vragen of je iets wel kunt betalen, je hebt nagenoeg alle gangbare luxe - huis/huizen, autoís, goed/gezond eten, veiligheid, baan, vakanties, kleding, sport, kunst, huisinrichting, juwelen etc.

 

Maar dit alles ontslaat je niet van het ervaren van het leven zoals het komt, met al zijn positieve en negatieve momenten, en zal je zelf de verwerking van het verlies van een dierbare of de beŽindiging van een langdurige relatie -of het niet hebben hiervan, ontslagen worden, een ernstige ziekte etc. dienen te verwerken. Dit is een puur emotioneel proces dat niet door geld gecompenseerd kan worden - mogelijk wel weer door de inschakeling van een psycholoog of gelijkend.

Het onderzoek naar het verband tussen geluk en inkomen brengt een aantal evidente zaken aan het licht. Iedereen kan gevoelsmatig beredeneren dat een gestegen inkomen meestal als prettig wordt ervaren, maar hoeveel heb je nodig om een duurzame basis te hebben voor de facilitatie van een behoorlijk gelukkig leven, het antwoord hierop vindt u links.

 

De echt belangrijke punten uit het onderzoek zijn : een oneindige stijging van het inkomen leidt niet tot een oneindige stijging van de subjectieve geluksbeleving, en als die er al is, is die van korte duur. Dus het eenzijdige streven om Miljonair te worden is een streven dat zal eindigen in teleurstelling -als u niet parallelle duurzame persoonlijke doelen opstelt en realiseert.

 

Een eveneens evidente uitkomst is dat het opleidingsniveau van de individu in grote mate bepaalt hoe gelukkig u zult zijn, gedurende de periode na uw studie - of de absentie hiervan. De periode van uw 20e tot uw 75e levensjaar, is de langste periode in uw leven, en u heeft dus een groot belang om deze lange periode zo prettig/gelukkig mogelijk te voleinden.

 

Het is bijzonder confronterend om te zien welke enorme, statistisch significante, duurzame verschillen er zijn tussen mensen met een lbo, mbo, hbo of universitaire opleiding. Een motivatie voor iedereen om een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te behalen, omdat dit als geen ander bijdraagt aan een duurzaam positief effect op uw algehele geluksbeleving. Zelfs als u niet uw (universitaire) studie aanwendt voor een carriere, draagt het inherent bij aan positieve levenshouding/gedrag/welzijn. Hoger opgeleiden leven langer, gezonder en gelukkiger. In het boek Positive Psychology in Practice van Alex Linley, is hier een hoofdstuk aan gewijd.

Betekent dit, dat als ik minder dan EUR 13.000 per jaar verdien, dat ik per definitie ongelukkig ben? Nee! Het betekent dat als u in deze inkomenscategorie valt dat de uitdagingen die u in uw leven zult ervaren in aantal en omvang groter zullen zijn dan iemand die het tienvoudige verdient. Het is aan u, om te kiezen of u een gelukkig leven wilt leiden. Als u hiervoor kiest, zult u zich moeten verenigen met uw financiele situatie, uw woonsituatie, uw sociale situatie, uw werksituatie etc. Als u een emotionele balans ervaart in deze domeinen - en ook andere secundaire en tertiaire zaken - dan kunt u een subjectief geluksgevoel ervaren dat gelijk is -of zelfs overstijgt - aan dat van een topverdienner. Alleen vraagt dit om veel & vaak te investeren in uw emotionele welzijn.

 

Een derde punt dat voortkomt uit de studie is dat de geluksbeleving van de individu wordt gecorrigeerd/gemodelleerd door het actuele/momentane specifieke Individuele Materialistische Verwachtingspatroon ( asIVM) - zie hiervoor de grafiek aan de linkerzijde. Dit houdt in dat uw geluksbeleving wordt beinvloed door de mate waarin u belang hecht aan (duurzame) goederen ( auto's, huizen, boten, vakanties, juwelen, kleding, audio/visuele producten, motoren, mobieltjes, lap-top etc.). Als u - een zelf geinduceerd - levenspatroon heeft, waarin -bijvoorbeeld - het hebben van het allerlaatste mobieltje ( Android, Black-Berry, iPhone/Apple) een absolute must is - iets wat actueel in peilingen door mensen wordt aangegeven! - dan is de kans groot dat u erg ongelukkig zult zijn als u -slechts- een standaard Kijk-shop mobieltje heeft.

 

Bovenstaande voorbeelden om het principe te verduidelijken.

 

Het gaat er dus om, om blij te zijn met wat we hebben en onze wensen tav allerlei nieuwe/andere zaken te temperen. Als wij zo met onze besparingen kunnen omgaan zullen wij een meer gebalanceerd emotioneel leven leiden.

 

Alleen is dit bijzonder moeilijk te realiseren, omdat het actuele, mondiale leven is vergroeid met een onbegrensde beschikbaarheid van goederen/producten, en door familie/kennissen/vrienden en radio en tv-reclame worden we verleid om maximaal te spenderen. Door de -bijna oneindig beschikbare - (persoonlijke) leningen is de mondaine consument -ogenschijnlijk- in staat om alles te bezitten wat hij/zij zou willen. Wat natuurlijk niet zo is!

 

Een fenomeen wat zich actueel in Nederland -maar in principe in de Westerse wereld - voordoet, zijn mensen die volledig zijn voorbij gegaan aan hun financiele budgetruimte en een -enorme- persoonlijke schuld hebben opgebouwd. Iets waar de (Nederlandse) overheid nu langzaam via spotjes en waarschuwingen een tegenbalans aan probeert te geven.

 

In de pre-Socratische periode ( o.a. de natuurfilosofen van Elea ) was reeds het fenomeen† Mimetische behoefte gedefinieerd, wat inhoudt dat de mens wordt gedreven door wens/behoefte/ nood te bezitten wat de andere individu reeds bezit.

 

Als u niet had gezien dat de buurvrouw net een gloednieuwe Merdeces cabrio had gekregen van haar man -om heen en weer naar de golfbaan te rijden- zou u nooit zo'n sterke drang hebben ervaren om een gelijkende of zelfs duurdere auto te willen bezitten, mogelijk niet eens om mee rijden, maar puur ter (over)compensatie. En als wij ons dus laten leiden door onze materialistische competitie wedloop -of verzameldrift - zullen wij altijd ervaren dat een momentaan herstelde balans -het kopen van een gelijkende auto- al snel teniet wordt gedaan door bijvoorbeeld de aanschaf van een enorme villa door een goede vriend- waardoor het eigen huis meer op een tuinhuis begint te lijken.

 

Hopelijk hebben de bijzonder absurde voorbeelden u een beeld geschetst van de onmogelijkheden van het behalen en behouden van uw levensgeluk via de weg van materialistische compensatie, sterker nog, het is de zekere weg naar ongeluk!

 

Uw geluk is direct proportioneel afhankelijk van de mate waarin u in staat bent zich materialistische doelen te ontzeggen en te kiezen voor emotionele/intellectuele bevrediging. Een auto maakt u een dag tot week blij , een goede vriend/vriendin maakt u, uw hele leven gelukkig!

 

Uw geluk ligt niet besloten in al uw materiele bezittingen, uw ware geluk ligt besloten in uw partner, uw kinderen, uw vrienden, uw collegae, uw sport/ verenigingskennissen, uw passies/hobby's/sporten/studie.

 

Het hebben van een prachtige villa in Cannes, met zwembad en terras, uitzicht op de zee, twee Bentley's convertible in de garage, maakt u niet -duurzaam- gelukkig, als u het niet kunt delen met minimaal een persoon en het liefst meerdere. Geluk komt niet voort uit producten, geluk komt voort uit het gevoel van het gebruik van deze producten, en als u het gevoel niet kunt delen met iemand, ervaart u het als een leeg gevoel. Het volle leven, het echte leven, het gelukkige leven, is het leven dat gedeeld wordt met vele anderen.

 

Uw levensgeluk is direct proportioneel afhankelijk van het aantal mensen waarmee u het deelt.

Geld

Maakt

Gelukkig!

[ alleen zijn er wel grenzen !]

 

Money makes you happy !

[ although, there are limits !]

Het belangrijkste thema van de grafiek : Geluksbeleving versus Inkomensstijging is dat het -helaas- niet zo is dat bij een stijgend inkomen de geluksbeleving van de individu proportioneel meegroeit. Volgens het onderzoek van de heer Easterlin is het zo dat met een stijgend inkomen, het Individueel Materialistisch Verwachtingspatroon ( IMV) een equivalente sprong maakt, van niveau A naar B, van B naar C etc. Het gevolg hiervan is dat de gedachte/verwachte gelijkopgaande geluksbeleving met de stijging van het inkomen uitblijft, althans, er zal voor een korte periode - 3 tot 6 maanden - een subjectieve stijging van geluksbeleving plaatsvinden, maar deze korte opleving is inherent gebonden om te verdwijnen uit ons leven, zodat onze emotionele balans zich herstelt op ons intrinsieke nominale niveau.

 

Het gelijk blijven van de individuele geluksbeleving bij stijgend vermogen/inkomen heeft zowel voor- als nadelen : als voordeel zie ik de continue dwang/sturing tot actie/ontwikkeling/contributie/ de mogelijkheid van het creeren van nieuwe flow-genererende acties/ het voorkomen van inertie/lethargie. Als een mogelijk nadeel zou gezien kunnen worden dat de individu nooit langer dan 3 tot 6 maanden rust ervaart door een nieuwe verbeterde -financiele- situatie.†

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie