Zelfvertrouwen

Duurzaam Zelfvertrouwen

Het groeimodel

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg

Zelfvertrouwen; een evidente psychologische conditie die gewenst is voor optimaal handelen in de wereld.

 

Authentiek, intrinsiek ervaren, objectief verifieerbaar zelfvertrouwen, is een conditie die de individu ervaart als het gevolg van een (bijzonder) langdurige en repetitieve positieve ervaring -intrinsiek c.q. extrinsiek geinduceerd - van competentie binnen een specifiek sociaal, fysiek, mentaal, cognitief, esthetisch, creatief etc. domein/gebied. Hierbij stellende dat de individu bij voorkeur een daadwerkelijk -subjectief objectief- intrinsiek duurzaam positief zelfvertrouwen ervaart. Subjectieve perceptie speelt een belangrijke rol. De individu -vanaf de levensfase baby- ontwikkeld zich -mentaal & fysiek - door een bijna onbeperkt aantal pogingen/handelingen/gedachten ten einde een gesteld doel te bereiken/behalen, en te ervaren welke handelen wel en niet effectief zijn. Iets later in de ontwikkeling wordt de communicatie ontwikkeld - mogelijk het meest complexe in het mens zijn. Het gepercipieerde niveau van competentie door de individu wordt vertaald in een subjectief ervaren gevoel van zelfvertrouwen, wat als katalysator zal dienen in de vervolgontwikkeling - en cruciaal is in de facilitatie van het betreden - acteren in - van de stretch zone . Als u de Contributie hypothese aanklikt ziet u de ovalen die continu een - equidistante- vergroting/uitbreiding laten zien ( diverse (on)afhankelijke competentiedomeinen worden vergroot, ergo de individu groeit - mentaal en fysiek - ). Het zelfvertrouwen dat het individu - onder normale omstandigheden - ontwikkeld gedurende zijn leven, te starten in zijn jonge jaren, is een cumulatief fenomeen, het is een incrementeel opgebouwde verzameling van positieve gevoelens, die gekoppeld zijn aan acties, handelingen, gedachten, wederzijdse interacties, ontvangen mentale en fysieke emotie -liefde, vriendschap, kennis, ideeen, etc. Door al deze, cumulatief opgeslagen ervaringen wordt de persoonlijkheid van de individu opgebouwd, als alles in balans heeft plaatsgevonden, zal de individu een positief zelfvertrouwen hebben, waarbij positief wordt gezien als bovengemiddeld ( 7 - 10 )* . * deze cijfers zijn uitgewerkt in onderstaand schema dat tussen 0 en 10 een indexatie geeft van de status van het gepercipieerde subjectieve duurzame zelfvertrouwen. Het idee is, om op een later moment, interventie technieken aan te bieden.

 

Mijn stelling is dat het zelfvertrouwen van een individu een culminatie is van alle emotionele, cognitieve en fysieke interacties met de wereld gedurende het levenspad, die de individu heeft ervaren en die gefixeerd zijn in het geheugen. Het zelfvertrouwen is een relatief stabiel fenomeen, dat slechts door (zeer) intensieve doelgerichte mentale en fysieke acties, duurzaam kan worden gemodelleerd naar een nieuw/ander/hoger ideaal. Hierbij stellende dat het Zelfvertrouwen daadwerkelijk door het individu kan worden be´nvloed -positief en negatief - en dat het aan het individu en zijn/haar omgeving is hier -preferabel-á een positieve contributie aan te leveren. Als iets het functioneren van het individu in de wereld duurzaam positief be´nvloed is het een positief zelfvertrouwen, en daarom verdient het aandacht om een continu streven te hebben dit te vergroten, en het liefst binnen een Multi-dimensionaal kader, wat inhoudt dat er niet aan een enkel fenomeen aandacht wordt besteed, maar dat er een brede, diverse opbouw plaatsvindt, hierdoor neemt de weerbaarheid en robuustheid van de individu significant toe, en kan de individu inherent aanwezige c.q. toekomstige tegenslagen absorberen/accumuleren/internaliseren om zo verder te ontwikkelen tot een :

Evident voor het ontwikkelen van een duurzaam, intrinsiek ervaren Zelfvertrouwen, is een gebalanceerd leven. In de kinderjaren is de ouders een zeer belangrijke rol toebedicht om het zelfvertrouwen van het kind vorm te geven, eigenlijk continu op een positieve manier te faciliteren, vormen, te corrigeren en heel belangrijk de lacunes* te vullen! *inherent zal het zelfvertrouwen van het kind deuken oplopen -wat inherent is aan het ervaren van het leven - alleen is het aan de ouders om al te grote inbreuken op het groeiende zelfvertrouwen van het kind positief te corrigeren - met het oog op een positievere toekomstige ontwikkeling die wordt gestimuleerd van uit een positiever ervaren zelfvertrouwen.

 

In het boek Character strengths and Virtues van Cristopher Peterson en Martin Seligman, wordt continu benadrukt dat de het eerste jaar van het leven van ieder individu zeer sterk vormend is - vooral tav vertrouwen in anderen - maar ook de volgende kinderjaren zijn van evident belang voor een stabiel, gebalanceerde opbouw van de identiteit van het individu, waar het zelfvertrouwen weer een onderdeel van is. Op deze manier gesteld is het stabiel gevormde karakter van het individu in de kinderjaren de solide basis waarop het zelfvertrouwen kan doorgroeien. Vergelijkbaar met jonge bomen die worden geplant in voedzame grond, voldoende water, lucht en zon krijgen, zijn geschoord door een of twee stammen, om weer verwijderd te worden nadat de jonge boom zijn kritische grootte heeft bereikt en door zijn sterk ontwikkelde wortels, vele malen dikkere stam en gezonde vertakking autonoom de uitdagingen van de natuur aan kan.

 

Terugkerend naar het opgroeiende kind en de zelfvertrouwen faciliterende ouders/verzorgers, is het alleen mogelijk dit te faciliteren als het eigen zelfvertrouwen een gezond, positief niveau heeft, en er de intrinsieke wens van de ouder is binnen dit domein een bijdrage te leveren. Een eerste grote stap qua zelfvertrouwen die het kind ervaart is het zelfstandig lopen -niet veel later gevolgd door rennen, om weer later vervolgd te worden door fietsen - een fenomeen dat door iedereen gekend is, en waarbij iedereen zich positief opstelt naar het kind en uitbundig is met complimenten, ondersteuning, hulp en troost als de pogingen leiden tot pijn, frustratie of vermoeidheid.

 

Maar alleen lopen en praten zijn onvoldoende om als individu in de 21e eeuw volledig autonoom, sociaal optimaal te functioneren. De competence compliance list neemt gestaag toe, en zal de komende eeuwen gestaag verder toenemen! Hierdoor heeft het individu een gezond zelfvertrouwen nodig om alle benodigde vaardigheden te leren beheersen. Hierbij speelt de sociale omgeving een zeer belangrijke rol, omdat de individu gedurende de diverse competentiegroeitrajecten een veelvoud en diversiteit aan tegenslagen te verwerken zal krijgen, en alleen door voldoende sociale steun zal de individu volharden in het groeitraject en uiteindelijk het gestelde doel behalen - om vervolgens nieuwe doelen te stellen.

 

Als kind, is spelen de genetisch ingebakken manier om de competenties te ontwikkelen. De baby, peuter, kleuter beschikt -gelukkig- over een bijna onbegrensde hoeveelheid energie om dit te voleinden.

 

De cognitieve capaciteiten worden voornamelijk binnen het onderwijs ontwikkeld en gestimuleerd - tot aan de universiteit en het promoveren toe. Door continu te werken aan het vergroten van de cognitieve competenties binnen welk domein dan ook, zal het zelfvertrouwen proportioneel toenemen.

 

Sport is een ander domein waar de individu een significante groei kan bewerkstelligen van zijn/haar zelfvertrouwen. Door de fysieke/mentale/sociale eigenschappen optimaal te combineren in het spel van de sport, ervaart de individu een groeiend zelfvertrouwen. Ouders hebben in de kinderjaren een belangrijke taak dit groeiproces te faciliteren -deelname van kind aan een of meerdere sporten in teamverband of individueel, waarbij het kind duidelijk invloed heeft op de gekozen sport(en), zo niet, dat zal de intrinsieke groei van het kind ondergemiddeld worden versterkt, of in specifieke gevallen zelfs negatief worden versterkt.

 

Door als kind reeds de positieve effecten van studie en sport te ervaren, zal er als jong volwassene of volwassene een natuurlijke neiging/drang zijn om sportief/educatief/sociaal actief te zijn, met alle positieve bijkomende gevolgen ( vergroot zelfvertrouwen).

Als volwassene of jong volwassene is het hebben van een duurzame intieme, liefdevolle relatie met een ander individu, evident voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en daarmee het vullen van het zelfvertrouwen. Door het ervaren van een positieve waardering voor het eigen Ego, door een optimale, respectvolle, intrinsiek vervullende emotionele balans ondervindt het individu mogelijk een Flow conditie. Naast een duurzame relatie, is het hebben van een uitdagende, vervullende baan, waarbinnen de individu een significante deel van zijn/haar signature strengths ( persoonsspecifieke competenties ) kan inzetten om succesvol te zijn in zijn/haar functie een belangrijke bron van (groeiend) zelfvertrouwen. Sigmund Freud stelde zelfs dat om gelukkig te zijn slechts liefde en werk noodzakelijk zijn. Het is wel zo dat het hebben van een leuke baan, met leuke collega's en voldoende uitdaging de grootste flow* oplevert. * Mihaly Csikszentmihalyi stelt in zijn boek Flow, dat in tegenstelling tot algemene overtuiging dat het flowpercentage tijdens werk 10 tot 15 procentpunten hoger ligt dan tijdens vrije tijd ! Waarbij Flow wordt getypeerd als optimaal humaan functioneren - alle competenties van het individu worden op een gebalanceerd niveau aangesproken en de individu matcht de gevraagde fysieke & cognitieve uitdagingen en ervaart dit als een optimale staat. Als er een piek prestatie wordt geleverd, dan kan dit vergezeld gaan door een gevoel van epiphany of bliss.

 

Op basis van bovenstaande is mogelijk te abstraheren dat zelfvertrouwen ( instriek ervaren, duurzaam, objectief verifieerbaar, multi-dimensioneel ) kan worden verkregen door een gebalanceerd leven in de maatschappij, een contributie leverend aan de zelf, de ander ( partner), de maatschappij. het bedrijf/ werkgever, sporten, studeren, sociale activiteiten etc. Dit alles vertaald zich terug in een positief gepercipieerd zelfvertrouwen.

 

Tijdens de kinderjaren en vroeg volwassenheid -en soms zelfs tot in de laat volwassenheid- wordt het zelfvertrouwen gevoed door extrinsieke doelen, c.q. extrinsieke verrijkingen - kleding, kapitaalgoederen ( huizen, auto's, boten, kunst ), gadgets, vakanties, uiterlijk/uiterlijke verfraaiing etc. Deze bekende self confidence enhancements hebben slechts een (zeer) korte effectiviteit tav de zelfvertouwenindexatie. Deze wordt wel beinvloedt, maar alleen voor de periode dat de individu de relatieve winst t.o.v. van de gekozen referentie individu/groep als significant en waardevol acht. Over het algemeen zal de positief ervaarde emotionele toestand als gevolg van de nieuw verworven relatieve rijkdom een degressief karakter hebben, richting de nullijn, waardoor de individu opnieuw een vergelijkbaar geluksniveau heeft als zijn referentiegroep, en waardoor het differentierend vermogen van het nieuwe kapitaalgoed niet meer significant is, en daardoor de mogelijke boost van het zelfvertrouwen doet afvlakken/verminderen tot terug op het duurzaam ervaarde niveau.

 

Ergo : intrinsieke groei heeft de voorkeur boven het streven naar extrinsieke doelen/beloningen, wanneer het streven is het zelfvertrouwen duurzaam positief te beinvloeden. Intrinsieke groei is veel trager en moeizamer dan extrinsieke, maar daar staat een factor 10-100 tegenover tav de duurzaamheid!

 

Succes !!

Dr. Nathaniel Branden, USA , geeft in zijn laatste boek - the six pillars of self-esteem- de volgende zes kernwaarden van Zelfvertrouwen :

 

* BEWUST LEVEN

* ZELFACCEPTATIE

* VERANTWOORDELIJKHEID

* ASSERTIVITEIT

* DOELGERICHT LEVEN

* INTEGRITEIT

 

 

Zelfvertrouwen Vrouwen

 

Dr. Branden heeft meerder boeken geschreven over dit onderwerp, die ook de moeite waard zijn om door te lezen -wel in het engels. Het bijzondere is dat hij zelf een boek heeft geschreven over het zelfvertrouwen bij vrouwen. Eigenlijk een heel goed idee omdat vrouwen een natuurlijk grotere neiging to neuroticism, gemiddeld een lagere extraversion kennen en weer een gemiddeld hogere agreableness index hebben. Hierdoor is het voor vrouwen bijzonder lastig om altijd een gebalanceerde houding -mentaal&fysiekľ in het leven te hebben vanwege de enorme magnitude aan eisen die er aan haar worden gesteld. Vrouwen hebben slechts een zeer beperkte - sociaal/cultureel bepaalde - vrijheid om expressie te geven aan hun emoties, reacties, gevoelens, wensen, ideeen, het doen van verschillende sporten, publiekelijke uitingen, kleding etc. Daarom is het van groot belang dat vrouwen werken aan hun zelfvertrouwen, zeker in het huidige tijdsgewricht, omdat de diffuse emotionele dynamiek die -jonge- vrouwen ervaren het hun moeilijk maakt zich emotioneel en fysiek te manifesteren in congruentie met hun intrinsiek gevoelde ideeen, wensen, verlangens, normen en waarden.

 

Voor -jonge- vrouwen is het bijzonder lastig om altijd gebalanceerd de wereld en haar uitdagingen tegemoet te treden. Een van de uitvloeisels van een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen is Anorexia of Boulimia Nervosa, twee bijzondere nare ziekten, die een sterke psychische/emotionele component kennen, en zich vooral manifesteren bij vrouwen op jonge leeftijd. Ook vanuit deze optiek is het meer dan wenselijk dat er structureel wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van jonge vrouwen. Een recente studie onder Amsterdam jongeren toonde aan dat ca. 84% van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar oud, te maken had gehad met grensoverschrijdend seksueel gedrag, bijzonder verontrustend en aanleiding om de -mentale en fysieke - weerbaarheid van jonge vrouwen maximaal te stimuleren.

 

Terugkomend op het fenomeen van Anorexia onder jonge vrouwen. Als deze jonge vrouwen reeds vanaf jonge leeftijd positief gestimuleerd zouden worden tot het verrijken van hun mental en fysieke persoonlijkheid ( Positief Intrinsiek Zelfvertrouwen ) door studie, sport, muziek, dans, grote intieme vriedinnenclub - die zorg draagt voor een continue reflectie, interactie, emotionele ontlading, calibrering van gevoelens, modereren van gedrag, advies, plaats voor vrije emotionele uiting, bescherming etc. - en positieve, ondersteunende, oprecht ge´nteresseerde ouders, dan kan de frequentie en omvang van het ontstaan hiervan verder gedecimeerd worden. De site Bol.com is een prima site om een passend boek te vinden.

 

 

 

Zelfvertrouwen

[ self esteem] Hypothese